husdyrbrug - afgørelse efter anmeldeordning

Knudsbøllevej 29, 5700 Svendborg

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om, at udvidelse af dyreholdet i de eksisterende stalde på ejendommen Knudsbøllevej 29, 5700 Svendborg kan gennemføres uden miljøgodkendelse efter Husdyrloven.

 

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse skal dette ske senest torsdag d. 13. juli 2017.

 

Du kan klage digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.