Afgørelse - husdyrbrug

Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg

Svendborg Kommune har efter anmeldeordningens §27 og §29 meddelt, at etablering af en fortank på 500m3 og en lagerbygning på 162 m2 på husdyrbruget Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg ikke kræver mijøgodkendelse efter husdyrlovens §12. 

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse skal dette ske senest tirsdag den 9. august 2016.

Du kan klage digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via deres Klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.