Miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Leby Landevej 3, 5985 Søby

Der er meddelt miljøtilladelse til malkekvægproduktion og Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er væsentlige virkninger på miljøet

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på i alt 1556 m2 til malkekvægproduktion efter husdyrbruglovens § 16b. Der er tilføjet 30 m2 kalvehytter og 52 m2 under halvtag. Derudover ændres gulvtypen i sengestalden til dybstrøelse. Arealet i samme stald reduceres. Kvægtypen i alle stalde ændres til flexgruppe for alle kvæg.

Med tilladelsen vil husdyrbruget overgå til den nye miljøregulering af husdyrbrug, hvor tilladelser er baseret på produktionsareal i stedet for antal dyr eller dyreenheder. Det betyder, at der gives tilladelse til en bestemt del af staldarealet, hvor dyrene har deres daglige gang og afsætter gødning, mens antallet af dyr kan variere, inden for de rammer, som dyrevelfærdskravene sætter. Det giver øget fleksibilitet, indenfor fastlagte rammer.

Med de stillede vilkår i miljøtilladelsen vurderes det samlet set, at udvidelsen kan gennemføres indenfor rammerne af husdyrbrugloven. Svendborg kommune vurderer, at der ikke er væsentlige påvirkninger på miljøet, idet:

  • Lugtkrav til byzone, samlet bebyggelse og enkelt boliger er overholdt
  • Grænseværdier for ammoniakpåvirkning på naturområder er overholdt
  • Det er vurderet, at ændringerne på husdyrbruget ikke tilstandsændrer naturområder
  • Det er vurderet, at spildevand, affald, olie og kemikalier er håndteret, så der ikke er risiko for virkninger på miljøet

Desuden vurderes det, at andre eventuelle gener for omkringboende fra støj, støv, lys, rystelser transporter, og skadedyr på husdyrbruget ikke vil medfører væsentlige virkninger på miljøet

Svendborg Kommune vurderer desuden, at den ansøgte ændring lever op til bedste anvendelige teknologi (BAT).

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via deres Klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/

Klagefristen er derfor 17. august 2020.

Miljøtilladelsen kan ses i det vedlagte bilag. 

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til landbrug@svendborg.dk eller til Team Landbrug på tlf. 62 23 34 44.