Miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Humlebjergvej 32, 5884 Gudme

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.483 m2. Det er det samme som tidligere.  Den ansøgte ændring af svineproduktionen foregår i eksisterende stalde.

Med tilladelsen vil husdyrbruget overgå til den nye miljøregulering af husdyrbrug, hvor tilladelser er baseret på produktionsareal i stedet for antal dyr eller dyreenheder. Det betyder, at der gives tilladelse til en bestemt del af staldarealet, hvor dyrene har deres daglige gang og afsætter gødning, mens antallet af dyr kan variere, inden for de rammer, som dyrevelfærdskravene sætter. Det giver øget fleksibilitet, indenfor fastlagte rammer.

Med de stillede vilkår i miljøtilladelsen vurderes det samlet set, at udvidelsen kan gennemføres indenfor rammerne af husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at den ansøgte ændring lever op til bedste anvendelige teknologi (BAT) og at der ikke er væsentlige virkninger på miljøet.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via deres Klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/

Klagefristen er derfor onsdag den 26. februar 2020.

Miljøtilladelsen kan ses i det vedlagte bilag. 

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til landbrug@svendborg.dk eller til Team Landbrug på tlf. 62 23 34 44.