billede

Miljøtilladelse til husdyrbruget på Hedevejen 17, 5932 Humble

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til husdyrproduktionen på adressen Hedevejen 17, 5932 Humble. Tilladelsen er meddelt efter husdyrbruglovens §16b.

I henhold til det forpligtende samarbejde mellem Langeland og Svendborg Kommune, er det Svendborg Kommune, der tillader og fører tilsyn med husdyrbruget.

Der er søgt om at få godkendt et samlet produktionsareal på 1.926 m2, og at lægge produktionen over i den nye husdyrbruglov for at få øget fleksibilitet. Der er desuden søgt om:

  • At forlænge en eksisterende stald med en tilbygning på 18 x 19 m, indeholdende et produktionsareal på 338 m2 til køer.
  • At etablere en ny 40 m2 møddingsplads placeret ved eksisterende gyllebeholder og anvende den nuværende møddingsplads til ensilageplads.
  • At opsætte kalvehytter svarende til et areal på 10 m2 langs en eksisterende bygning.
  • At anvende eksisterende stald 4 til kvæg med et produktionsareal på 68 m2.
  • At der må gå alle typer af kvæg i alle staldene.

Det vurderes, at ændringen ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Tilladelsen med bilag og ansøgning fremgår af denne offentliggørelse – og du kan se dokumenterne nederst i dette opslag. 

Grundlaget for miljøtilladelsen er ansøgningen og supplerende oplysninger indhentet i behandlingen af sagen. I miljøtilladelsens afsnit Miljøteknisk Redegørelse  fremgår Svendborg Kommunes  begrundelse for afgørelsen.

Tilladelsen er meddelt på en række vilkår, som vil blive kontrolleret ved Svendborg Kommunes tilsyn.

Med de fastsatte vilkår har Svendborg Kommune konkluderet, at husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af miljøet.

Forud for Svendborg Kommunes afgørelse er der gennemført en høring af parter. Beskrivelsen af offentlighedsproceduren fremgår af miljøtilladelsens afsnit Offentlig Høring. De indkomne bemærkninger fra høringen er behandlet i miljøtilladelsen.

 

Klagevejledning

Ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer kan klage over miljøtilladelsen. Ønsker du at klage over miljøtilladelsen, skal klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem deres klageportal, som du finder via naevneneshus.dk

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen for denne afgørelse er dermed 31. juli 2024.

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales ved elektronisk overførsel eller ved girobetaling. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i klageportalen, og når klagegebyret er betalt. Svendborg Kommune videresender sagen til klagenævnets behandling. Klagevejledning fremgår i øvrigt også af miljøtilladelsen.

 

Behandling af persondata

Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger. Du kan læse mere om Databeskyttelsesforordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk.

Ønskes der yderligere oplysninger om sagen kan der rettes henvendelse til Svendborg Kommune på telefon 62233333 eller på mail landbrug@svendborg.dk.