Miljøtilladelse efter § 16 b til husdyrproduktionen på Staboltvej 44, 5700 Svendborg

Miljøtilladelse efter § 16 b til husdyrproduktionen på Staboltvej 44, 5700 Svendborg

Svendborg Kommune har i dag torsdag den 1. august 2019 meddelt miljøtilladelse til et produktionsareal på i alt 1672 m2 Staboltvej 44, 5700 Svendborg, se vedlagte bilag nedenfor.

Den ansøgte ændring af malkekvægproduktion foregår i eksisterende stalde. Møddingspladsen udvides med 110 m2, og produktionsarealet forøges med 682 m2 ved at inddrage gamle stalde.                               

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er derfor torsdag den 29. august.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal klagen sendes via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

 

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til landbrug@svendborg.dk eller til Team Landbrug på tlf. 62 23 34 44.

 

BILAG

Tilladelsen i pdf