Malkekvæg i stald

Miljøgodkendelse til husdyrbruget på Fåborgvej 132, 5762 Vester Skerninge

Svendborg Kommune har i dag meddelt miljøgodkendelse til malkekvægproduktionen på Fåborgvej 132, 5762 Vester Skerninge efter § 16a i husdyrbrugloven.

Der er meddelt godkendelse til det eksisterende anlæg på 4056 m2 produktionsareal og der bygges ikke nyt eller foretages bygningsmæssige ændringer. Dyretypen ændres i stald tre. Dette resulterer i en stigning i ammoniakfordampningen, hvorfor ændringen er godkendelsespligtig.

Med godkendelsen vil husdyrbruget overgå til den nye miljøregulering af husdyrbrug, hvor produktionens størrelse opgøres efter produktionsareal i stedet antal dyr eller dyreenheder.  

Det betyder, at der gives godkendelse til en bestemt del af staldarealet, hvor dyrene har deres daglige gang og afsætter gødning, mens antallet af dyr kan variere, inden for de rammer, som dyrevelfærdskravene sætter. Det giver øget fleksibilitet, indenfor fastlagte rammer.

Med de stillede vilkår i miljøgodkendelsen vurderes det samlet set, at udvidelsen kan gennemføres indenfor rammerne af husdyrbrugloven:

  • Lugtkriterier for byzone og samlet bebyggelse er overholdt. Overskridelse af lugtkriterierne hos nærmeste nabo kan imødegås med 50 % reglen, idet der ikke er en stigning i lugt og der er tale om en mindre tilpasning af produktionen
  • Grænseværdier for ammoniakpåvirkning på naturområder er overholdt
  • Det er vurderet, at ændringerne på husdyrbruget ikke tilstandsændrer naturområder
  • Det er vurderet, at gødning, spildevand, affald, olie og kemikalier er håndteret, så der ikke er risiko for virkninger på miljøet
  • Desuden vurderes det, at andre eventuelle gener for omkringboende fra støj, støv, lys, rystelser og transporter, og skadedyr på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet
  • Det vurderes, at der kan gives dispensation for to afstandskrav i det, der ikke er risiko for gene eller forurening ved disse

Svendborg Kommune vurderer desuden, at den ansøgte ændring lever op til bedste anvendelige teknologi (BAT).

Modtagelse af ansøgningen og påbegyndelse af sagsbehandlingen har været forannonceret i 14 dage i foråret 2020. Der er ikke indkommet bemærkninger. Udkastet til afgørelsen har været i høring i 30 dage i efteråret 2020. Der er ikke indkommet høringssvar. Der har derfor ikke været anledning til at ændre på det oprindelige ansøgte.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via deres Klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/

Klagefristen er 8. marts 2021.

Miljøgodkendelsen kan ses i det vedlagte bilag. 

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til landbrug@svendborg.dk eller til Team Landbrug på tlf. 62 23 34 44.