Revurdering af miljøgodkendelse - Kuopiovej 36 (5700)

Revurdering af miljøgodkendelse - Kuopiovej 36 (5700)

Svendborg Kommune har revurderet virksomhedens miljøgodkendelse på Kuopiovej 36 som følge af, at virksomheden har udvidet sine aktiviteter.

 

Virksomhedstypen affaldssortering er en bilag 2 virksomhed[1] med listepunkt K 212 og K 203.

 

Virksomheden har fremsendt en miljøteknisk redegørelse for de udvidede aktiviteter og affaldsmængder. Redegørelsen har dannet grundlag for den revurderede miljøgodkendelse.

 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens §91.

 

Klagen skal være skriftlig og skal sendes inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt meddelt. Det vil sige klagefristen er den 26. februar 2019.

 

Klagen skal sendes direkte til: Miljø- og Fødevareklagenævnet, via den digitale klageportal. Se nærmere på deres hjemmeside www.nævneneshus.dk.                  .

 

Hvis der er spørgsmål, kan de rettes til undertegnede.

 

Venlig hilsen

 

Trine Thorup

akademiingeniør

Dir. tlf. +4562233334

 

[1] Bek. 1317 af 20/11/2018 om godkendelse af listevirksomheder