Lundevej 16 (5882) Dispensation til opførelse af uisoleret stålhal til brug for landbrugsmaskiner

Lundevej 16 (5882) Dispensation til opførelse af uisoleret stålhal til brug for landbrugsmaskiner

Svendborg Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af en stålhalpå ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 13-g, Brudager By, Brudager.             

Afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Miljø-og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 11-06-2019

Klagefrist til og med d. 09-07-2019