Lundeborg Badehotel

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2017.05 og til lokalplan 641.  

  • Besluttet af Svendborg Byråd den 28. januar 2020.
  • Offentliggjort den 5. februar 2020.
  • Høringsfrist den 6. april 2020.

Planforslagene kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk   

Alternativt ved personlig henvendelse til

  • Plan og Erhverv, Frederiksø 4. 1, sal, 5700 Svendborg 

Offentlig høring

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

plan@svendborg.dk

  • Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg

Alle indkomne svar indgår i Byrådets endelige behandling af planen. 

Formål og baggrund med planlægningen 

Planforslagene er udarbejdet på anmodning fra ejeren af Lundeborg Strand Camping, der ønsker at afvikle campingpladsen og udvikle området til hotel- og feriecenter.

Planlægningen understøtter kommunens overordnede målsætning omkring turisme og etablering af nye overnatningsmuligheder, idet Kommuneplan 2017-2029 udpeger Lundeborg som turistcenter og primære lokaliseringssted for større ferie- og fritidsanlæg i den kystnære zone.

Forslag til kommuneplantillæg  

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre kommuneplanrammen fra rekreative formål i form af campingplads til rekreative formål i form af hotel og feriecenter.  

Forslag til lokalplan 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre ca. 80-90 hotellejligheder og et tilhørende fælleshus som skal indeholde reception, restaurant og konferencefaciliteter.

Lokalplanen indeholder tre typer af delområder for hhv. hotelbebyggelse, grønne friarealer og parkeringsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en hotelbebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 20 % og en maksimalt bygningshøjde på 6,7 m,

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for udformning, placering, materialevalg, farver og skiltning.

Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser om, hvor parkeringsarealer kan anlægges, deres disponering og begrønning heraf.

Der er ikke planlagt for ny bebyggelse i det strandbeskyttede areal.

Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje og en realisering af planlægningen forudsætter derfor, at Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen.

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet fire uger fra offentliggørelsen.

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus 

Retsvirkninger af lokalplanforslag

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Rolf Gerster på telefon 2479 3291.