strandhuse 57 luftfoto

Lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse på Strandhuse 57 (5700)

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse og afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Der er givet tilladelse til skråningsbeskyttelse i form af stenglacis på strandparcellen matr.nr. 19l Skt. Jørgens, Svendborg Jorder.
 

Nærmere oplysninger om projektet kan ses af afgørelsesbrevet og de vedlagte bilag.
 

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Svendborg Kommune på natur@svendborg.dk.
 

Klagefristen på de to afgørelser er mandag 22. april 2024, og evt. klage over afgørelserne skal ske digitalt via klageportalen på: naevneneshus.dk.