Kattemoserenden

Lovliggørelse af eksisterende forhold i Kattemoserenden på Ærø

Svendborg Kommune har i medfør af §65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation til projekt i vandløbet Kattemoserenden på Ærø. Projektet omfatter en justering af den regulativmæssige skikkelse forud for revision af vandløbsregulativet.

Svendborg Kommune har i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelse. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3426.

Klage vedrørende afgørelserne skal være modtaget senest den 17. december 2019. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.