Løgeskov 26 (5771) - Opførelse af maskinhus/stald

Løgeskov 26 (5771) - Opførelse af maskinhus/stald

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af maskinhus på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 27-e, Stenstrup By, Stenstrup             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 08.05.2019. 

Klagefrist til og med d. 05.06.2019.