Løgeskov 17, 5771 Stenstrup Landzonetilladelse til 70 m2 garage

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til 70 m2 garage på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 26f, Stenstrup By, Stenstrup .             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 3. juli 2024

Klagefrist til og med d. 31. juli 2024