Kogtved Søfartsskole

Forudgående høring for ændring af kommuneplanen

 • Igangsat af Teknik- og Erhvervsudvalget den 5. marts 2020.
 • Offentliggjort den 10. marts 2020.
 • Høringsfrist den 1. april 2020.

Baggrund

Svendborg Kommune har fået en henvendelse fra bygherre og ny ejer af ejendommen Kogtved Søfartsskole, som ønsker at omdanne søfartsskolen til bofællesskab. Den bevaringsværdige hovedbygning og eventuelt gartnerboligen skal genanvendes og der skal opføres nyt byggeri.

Ændringen til boligområde med bofællesskab i form af etageboliger kræver en ændring af kommuneplanen og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan. Kommunen igangsætter hermed en forhøring om ny planlægning for området.

Søfartsskolen udgør en vigtig del af Svendborgs kulturhistorie og sammen med den smukke landskabelige placering er stedet vigtig i fortællingen om Svendborg som søfartsby. Bygningskomplekset dannede rammen om Søfartsskolen i perioden fra 1943 til 2008. Bygningerne har siden kun været anvendt i mindre omfang.

Kommunen har screenet området og udarbejdet principper og pejlemærker for nyt plangrundlag. Teknik- og Erhvervsudvalget har på deres møde d. 5. marts besluttet følgende principper og pejlemærker for ny planlægning:

 • Ankomsten til området via alléen skal tilgodeses, så der fortsat er indkig til bygningerne og dermed visuel forbindelse på tværs.
 • Placeringen af ny bebyggelse på grunden er vigtig i forhold til hovedbygningen og stedets karakter.
 • Den nye bebyggelse må ikke placeres sydligere end terrassemuren på havesiden af hovedbygningen.
 • Ny bebyggelse skal bestå af mindre sammensatte enheder, hvilket giver en fleksibilitet i placeringen.
 • Den nye bebyggelse skal underordne sig hovedbygningens volumen og ikke sprænge skalaen.
 • Højden på det nye byggeri må ikke overstige topkoten på hovedbygningen. Dybden af ny bebyggelse skal ligeledes underordne sig hovedbygningens dybde. Tage skal udføres som sadeltage. 
 • Materialerne i ny bebyggelse skal være tegl på facader og tage.
 • Parkering skal tænkes ind i bebyggelsens struktur og ikke være dominerende. Der skal udformes en samlet, sammenhængende plan for udearealerne, der tilgodeser de nære udearealer.

Ændringer i kommuneplanen  

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 02.01.C2.128, der fastlægger områdets anvendelse til blandet bolig- og erhverv.  

En omdannelse af området i overensstemmelse med de nye ønsker vil betyde, at kommuneplanrammen for området skal ændres til boligformål.    

Forudgående høring

Inden der ændres i kommuneplanen indkaldes der, jf. Planlovens § 23c, ideer og forslag til den kommende planlægning. 

Du kan sende dine ideer og forslag til og med 1. april 2020 til:

 • plan@svendborg.dk  
 • Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg

Det videre forløb

De indkomne ideer og forslag vurderes, hvorefter Svendborg Kommune forventer at udarbejde forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Planforslagene kommer i offentlig høring, hvor det vil være muligt at komme med bemærkninger til den konkrete planlægning. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Rolf Gerster på telefon 2479 3291