Kobberbækken - tilladelse til krydsning med spildevandsledning

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til krydsning med transportledning til spildevand og vandledning i Kobberbækken ved Østre Havnevej og Hudesvej i ca. st. 100 m før udløb i havnen.

Der er meddelt tilladelse efter vandløbslovens § 47, jf. §9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Der er samtidig truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 (VVM) om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 23726742.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 18. august 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.naevneneshus.dk

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr.