Indkaldelse generalforsamling i Svendborg Kraftvarme A/S

Indkaldelse generalforsamling i Svendborg Kraftvarme A/S

Der afholdes generalforsamling den 27. maj 2019 kl. 14.00 på adressen: Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter jf. vedtægternes § 5 følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
Til orientering vedlægges den underskrevne årsrapport for 2018.

4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.

5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand.

Ikke aktuelt, den siddende bestyrelse er valgt efter vedtægternes §7 og valg finder ikke sted før 2020.

7) Valg af revisor.

    Bestyrelsen foreslår Tranberg Revision, Svendborg

8) Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Ove Engstrøm

Bestyrelsesformand