Covid-19

Hold dig orienteret - generelt om Covid,

Svendborg Kommune er sendt i ”Corona-tilstand”. Det betyder, at vi har indført nødberedskab på en lang række områder.

Her kan du se Svendborg Kommunes byrådsmøde virtuelt
 

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan de enkelte områder i Svendborg Kommune vil fungere indtil videre. Vi anbefaler også, at du følger med på kommunens Facebook-side, hvor vi også løbende fortæller nyt.

ADMINISTRATION 

Administrationen på Svendborg Rådhus samt afdelingerne Teknik og Miljø Svendborgvej 135, Vester Skerninge, og Social og Sundhed på Svinget 14, Svendborg er lukket ned. Du kan kontakte Svendborg Kommune på tlf. 62 23 30 00

Læs mere om skoler og dagtilbudsområdet 
Læs mere om familie og ungeområdet
Læs mere om sundhedsområdet
Læs mere om ældre og plejeområdet
Læs mere om socialområdet
Læs mere om teknik, miljø og erhvervområdet
Læs mere om kultur og fritidsområdet
Læs mere om jobcenter og borgerservice
Læs mere om trafik og færger

Opdateret 29. maj 2020

Ungeområdet

Ungekontakten er igen åben, naturligvis med skyldige hensyn til aktuelle myndighedskrav.

Opdateret 19. maj

Socialområdet

Grønnemoseværkstederne

Fra mandag den 25. maj indledes gradvis genåbning. Det vil ske i flere faser under hensyn til at efterleve myndighedernes retningslinjer. Der er taget hensyn til, at Grønnemoseværkstederne trods sit store areal rummer over 150 borgere med meget forskellige støttebehov.

I første fase fra den 25. maj er der fokus på to grupper af borgere. Den ene er de borgere, hvor pårørende har løftet et stort ansvar siden lukningen. Den anden er de borger, der bor selv uden anden form for støtte, og hvor aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet også bidrager med socialpædagogisk støtte. Denne gruppe er på ca. 50 borgere.

I anden fase udvides for borgere, der modtager socialpædagogisk bistand i selvstændig bolig og for borgere bosat på støttecentre. Det er yderligere ca. 50 borgere.

I tredje fase åbnes op for øvrige borgere, herunder borgere bosat på botilbud.

Der tages kontakt til alle borgere i uge 21.

Café Aroma
Café Aroma genåbner fra den 25. maj med reduceret aktivitetsniveau. Café Aroma har endnu ikke åbnet som café.

Væresteder/§ 104

På Hjørnet og Impuls genåbner fra den 25. maj i respekt for, at forsamlingsforbuddet gælder for uvisiterede tilbud. Kapaciteten vil være reduceret. Der vil derfor blive taget kontakt til brugere af tilbud og orienteret om den enkeltes muligheder.

Stenbruddet genåbner den 19. og 20. maj. Fra den 25. maj er der åbnet på alle hverdage i respekt for, at forsamlingsforbuddet gælder for uvisiterede tilbud. Der vil derfor blive taget kontakt til brugere af tilbud og orienteret om rammen.

Café Møllen, På Banen og Den Blå Lagune genåbner den 19. og 20. maj. Fra den 25. maj er der åbnet på alle hverdage. Det sker i respekt for, at forsamlingsforbuddet gælder for uvisiterede tilbud. Der vil derfor blive taget kontakt til brugere af tilbud og orienteret om rammen.

SKP og udsattesygeplejersker

Støtte- og kontaktpersoner (SKP) samt udsattesygeplejersker kontakter borgere telefonisk, hvor det er muligt. Opsøgende funktion fastholdes i forhold til særligt udsatte borgere. Der er iværksat særlige tiltag i forhold til udlevering af sprøjtekit. Udsattes kendte opholdssteder besøges løbende.

Behandlingscenter Svendborg

Behandlingscenter Svendborg Voksen- og Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen afholder samtaler via telefon og øger gradvist for flere samtaler på behandlingstilbuddene. Gruppetilbud indfases gradvist.

Kontaktmulighed til behandlingsafdelingerne på telefon i afdelingernes normale åbnings-/telefontid.  

Den sundhedsfaglige behandling opretholdes. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet kl. 8-12 mandag-fredag. Alkoholbehandlingen har åbent for afrusning tirsdag kl. 9-10.

Behandlingstilbuddene er fortsat åbne for borgere, der ønsker at komme i behandling. Kontakt afdelingerne via telefon for nærmere aftale.


Alkoholbehandlingen telefon 62 23 66 66.

Ungeafdelingen telefon 62 23 65 50.

Voksenafdelingen telefon 62 23 49 90

Bostøtte

Bostøtte, § 85, leveres i stigende grad som tidligere og ellers telefonisk, hvor det er muligt. Gruppetilbud indfases gradvist.

Forsorgscenter Sydfyn

Forsorgscenter Sydfyn har åbent som normalt.

Fra sidste opdatering - uændret

Forbud mod besøg

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at der vil blive givet mulighed for besøg på udearealer, men indtil andet udmeldes er der besøgsrestriktioner på institutioner og tilbud på socialområdet for følgende områder i lov om social service:

Beskyttet beskæftigelse efter § 103

Aktivitets- og samværstilbud efter § 104

Midlertidige botilbud til voksne efter § 107

Længerevarende botilbud efter § 108

Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110

Botilbud efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over. Medarbejdere på tilbuddene og personer, der skal levere varer eller serviceydelser til tilbuddet, anses ikke som besøgende.

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved kritisk forstås fortsat et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ydermere gælder fra nu af forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i disse situationer foreligger en kritisk situation træffes af tilbuddets ledelse på baggrund af deres kendskab til beboeren og dennes forhold til forældre og nære pårørende.

Hvis der i konkrete tilfælde er tale om kritiske situationer, og der dermed skal gennemføres besøg, skal besøgene gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse og under hensyntagen til tilbuddets personale og øvrige beboere. Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. Det er således vigtigt, at besøg gennemføres under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn og plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nær pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af tilbuddets ledelse. Borgerens opfattelse af, hvem der er nær pårørende, kan tillægges betydning.  

For yderligere oplysninger henvises til:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213953

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

Sagsbehandling

Sagsbehandling i Myndighed og Ungekontakten er som udgangspunkt telefonisk eller skriftlig. Svinget 14 og Ungekontakten har lukket. Myndighed kan kontaktes på telefon 6223 3970 i normal åbningstid.

Opdateret 18. maj

Brev til pårørende til beboere på plejecentre.

Vi vil gerne takke jer rigtig mange gange for jeres besøg og den imødekommenhed og store forståelse I har vist, i forhold til de rammer der er sat op for besøgene på plejecentrene. Tak også for jeres ulejlighed med at koordinere med jeres øvrige familiemedlemmer, så vi ved hvem det er der kommer på besøg.

Vi ved godt at udendørs besøg ikke er den bedste løsning. Der har været dage, hvor både I og beboerne har frosset med anstand.

Vi har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og de slår fast, at kravet fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at besøg skal foregå udendørs, er ufravigeligt så længe påbuddet gælder, nemlig indtil 1. juli i år. Kommunerne har fået midler fra regeringen til at afvikle besøg. Vi er i gang med at skaffe telte og terrasse varmere.

Hos kritisk syge og døende borgere, kan besøg dog foregå indendørs. Dette aftales med plejecentret.

Der skal aftales tid for besøg. Dette for at vi kan hjælpe jeres pårørende ud til besøgene, og sikre der er plads. Vi har valgt at tidsbestillingen foregår på hverdage mellem 09.00 og 15.00 - hvor der er ledere og planlæggere på arbejde til at løse den opgave, så medarbejdernes ressourcer bruges hos borgerne.

Tak for godt samarbejde - vi glæder os alle til vi kan åbne helt op.

Med venlig hilsen

Kirsten Vie Madsen

Ældrechef

Kulturregion Fyn

Kulturregion Fyn introducerer ny COVID-19 Kulturpulje. Projekterne skal understøtte et af to indsatsområder under Kulturregion Fyn: Kultur & Sundhed og Kultur i Naturen.

Ansøgningsfristen er løbende fra 15. maj til 1. september

https://www.kulturregionfyn.dk/nyheder/kulturregion-fyn-introducerer-ny-covid-19-kulturpulje.

Kulturregion Fyns Kultur & Sundhedspuljen genåbnes for ansøgninger. Puljen er for ansøgere, der i samarbejde med social, sundheds -og kulturaktører, vil udvikle mere langsigtede og ambitiøse projekter, og hvor projektet ikke bevidst forholder sig til COVID-19 situationen. Bemærk to ansøgningsfrister - 15. juni og 1. september.

https://www.kulturregionfyn.dk/nyheder/kultur-sundhedspuljen-er-igen-aaben-ansoegninger.

 

Opdateret 15 maj

 Familieafdeling, Åben Anonym Rådgivning og SSP 

Kontakt til Familieafdeling:

Familieafdelingen kan kontaktes på tlf. 62234600 eller mail familieafdelingen@svendborg.dk, ligesom den enkelte sagsbehandler kan kontaktes på sædvanlig mail eller på telefon. Der kan efter særlig aftale med sagsbehandler afholdes møder i Ungekontakten.

Kontakt til Åben Anonym Rådgivning:

Åben Anonym Rådgivning er lukket for personligt fremmøde, men rådgiverne kan kontaktes på tlf. 24886653 eller tlf. 51726379. Der kan efter særlig aftale med rådgiverne afholdes samtaler i Ungekontakten.

Kontakt til SSP:

SSP kan kontaktes på nedenstående telefonnumre eller på mail ssp@svendborg.dk

Tom Grastrup Jensen - Tlf. 40 26 48 27 

Marianne Grønbech - Tlf. 24 88 63 97 

Hamid B. Pedersen - Tlf. 21 79 39 18

Opdateret 14. maj

Besøg på institutioner på social-området

Social- og Indenrigsministeriet har den 13. maj lempet besøgsrestriktionerne på socialområdet. Det betyder, at det er muligt for 1-2 blandt de nærmeste pårørende at være besøgspersoner. Botilbuddene og støttecentrene er meget forskellige i indretning og beboergruppe, og derfor er der forskellige modeller for besøgene. Det enkelte sted vil gennem dialog med beboere og pårørende orientere om, hvordan det udmøntes på stedet. Besøgene kan aftales fra fredag den 15. maj.

Besøgene skal som udgangspunkt foregår på udearealer. For beboere der har en bolig med egen indgang udefra, kan besøg efter en konkret lokal vurdering fra afdelingsledelsen, også foregå i boligen. I vurderingen indgår hensynet til medbeboere.

Besøgene skal finde sted under sundhedsfaglige, smitteforebyggende forholdsregler og gennemføres efter anvisning af afdelingsledelsen og under hensyntagen til øvrige beboere og medarbejdere. Der er derfor nogle på forhånd fastlagte rammer for besøg.

Alle besøg skal aftales med bo- eller støttetilbuddet, medmindre andet foreligger

Besøgende må, indenfor 48 timer før besøget, ikke have haft symptomer på COVID-19 smitte

Besøgende skal udføre håndhygiejne før besøg

Besøgende må udelukkende opholde sig på udearealer og/eller i beboerens bolig, og må ikke færdes på indendørs fællesarealer

Sundhedsmyndighedernes afstandskrav på 1-2 meter skal så vidt muligt overholdes

Fysisk kontakt, og berøring af omgivelserne skal så vidt muligt undgås

Besøget skal så vidt muligt begrænses til max. 30 minutter

Besøg kan udskydes, hvis det i den konkrete situation vurderes, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. Besøg kan desuden udskydes, hvis afdelingsledelsen vurderer, at besøg ikke kan gennemføres uden at udsætte borgere i særlige risikogrupper for smittefare

For besøg til en kritisk syg eller døende person er retningslinjerne uændrede, idet disse besøg har været undtaget besøgsforbuddet.

Læs mere her Retningslinier for besøg på institutioner på socialområdet

 

Idrætsfaciliteter og klubberne

En del klubber og foreninger har de seneste dage henvendt sig med spørgsmål om genåbning af idrætsfaciliteter.

Kulturministeriet udsendte den 13. maj retningslinjer for genåbning for udendørs foreninger og idræt, og på den baggrund kan følgende meddeles:

Udendørs idrætsfaciliteter

Udendørs arealer i Svendborg Kommune kan benyttes, såfremt myndighedernes vejledninger overholdes.

Det er klubbernes og foreningernes ansvar, at aktiviteten kan afvikles på forsvarlig vis.

Det er fortsat ikke muligt at benytte kommunale omklædningsrum eller toiletter i tilknytning til udendørs idrætsfaciliteter

Udendørs fitnessredskaber må fortsat ikke benyttes.

Indendørs faciliteter

Alle kommunale indendørs idræts- og fritidsfaciliteter er fortsat lukkede. Forbuddet gælder også omklædningsrum og toiletter i tilknytning til udendørs idrætsfaciliteter.

Seneste udmelding fra regeringen går på en forsigtigt genåbning af indendørs aktivitets- og foreningsliv den 8. juni (fase 3)

Genåbning af svømmehaller er omfattet fase 4 af genåbningen, som forventes indfaset i august.

Retningslinjer fra Kulturministeriet:

Retningslinier fra Kulturministeriet

Opdateret 11. maj

Socialområdet

Grønnemoseværkstederne

Der er lukket indtil andet oplyses.

Forbud mod besøg

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at der vil blive givet mulighed for besøg på udearealer, men indtil andet udmeldes er der besøgsrestriktioner på institutioner og tilbud på socialområdet for følgende områder i lov om social service:

Beskyttet beskæftigelse efter § 103

Aktivitets- og samværstilbud efter § 104

Midlertidige botilbud til voksne efter § 107

Længerevarende botilbud efter § 108

Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110

Botilbud efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over. Medarbejdere på tilbuddene og personer, der skal levere varer eller serviceydelser til tilbuddet, anses ikke som besøgende.

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved kritisk forstås fortsat et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ydermere gælder fra nu af forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i disse situationer foreligger en kritisk situation træffes af tilbuddets ledelse på baggrund af deres kendskab til beboeren og dennes forhold til forældre og nære pårørende.

Hvis der i konkrete tilfælde er tale om kritiske situationer, og der dermed skal gennemføres besøg, skal besøgene gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse og under hensyntagen til tilbuddets personale og øvrige beboere. Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. Det er således vigtigt, at besøg gennemføres under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn og plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nær pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af tilbuddets ledelse. Borgerens opfattelse af, hvem der er nær pårørende, kan tillægges betydning.  

For yderligere oplysninger henvises til:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213953

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

Sagsbehandling

Sagsbehandling i Myndighed og Ungekontakten er som udgangspunkt telefonisk eller skriftlig. Svinget 14 og Ungekontakten har lukket. Myndighed kan kontaktes på telefon 6223 3970 i normal åbningstid.

Væresteder lukket

Café Aroma, På Hjørnet og Impuls er lukket for andet end individuelle aftaler.

Café Møllen, På Banen og Den Blå Lagune er lukket af hensyn til begrænsningen i antal, der kan forsamles, og under hensyn til at reducere smittespredning.

Forsorgscenter Sydfyn har åbent som normalt.

SKP og udsattesygeplejersker

Støtte- og kontaktpersoner (SKP) samt udsattesygeplejersker kontakter borgere telefonisk, hvor det er muligt. Opsøgende funktion fastholdes i forhold til særligt udsatte borgere. Der er iværksat særlige tiltag i forhold til udlevering af sprøjtekit. Der er desuden iværksat mulighed for at udlevere mad til særligt socialt udsatte. Udsattes kendte opholdssteder besøges løbende.

Behandlingscenter Svendborg

Behandlingscenter Svendborg Voksen- og Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen afholder samtaler via telefon.

Kontaktmulighed til behandlingsafdelingerne på telefon i afdelingernes normale åbnings-/telefontid.  

Den sundhedsfaglige behandling opretholdes. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet kl. 8-12 mandag-fredag. Alkoholbehandlingen har åbent for afrusning tirsdag kl. 9-10.

Behandlingstilbuddene er fortsat åbne for borgere, der ønsker at komme i behandling. Kontakt afdelingerne via telefon for nærmere aftale.
Alkoholbehandlingen telefon 62 23 66 66.

Ungeafdelingen telefon 62 23 65 50.

Voksenafdelingen telefon 62 23 49 90

Bostøtte

Bostøtte, § 85, udføres telefonisk, hvor det er muligt.

Beslutningerne sker i respekt for myndighedernes udmeldinger og for at medvirke til at reducere smittespredning. Der er foretages løbende vurdering af behov for justering af indsatsen.

 

Opdateret 7. maj

Speed-service til erhvervslivet

Svendborg Kommune sætter sagsbehandlingen i femte gear, så kommunen er klar, når statsminister Mette Frederiksen genåbner flere dele af samfundet.

Svendborg Event og Svendborg Kommune har i samarbejde etableret en virksomhedsrettet speed-service i Svendborg Events lokaler på Havnepladsen. Og kontoret holder allerede åbent fra i dag.

- Det betyder, at vi har samlet en række medarbejdere fra vores vejafdeling, byggesagsafdeling samt Svendborg Event. Ideen er at de på en hurtig og fleksibel måde kan få afklaret de spørgsmål, som restauratører, cafeejere og andre måtte have i forbindelse med f.eks. ønsker om udeservering på et større areal end vanligt eller på helt nye områder i byen. Vi håber på, at kunne svare med det samme eller inden for 24 timer på mange af de spørgsmål og ønsker, som vores virksomheder har. Kontoret vil have åbent for personlig betjening hver dag fra kl. 10-12 – og har også åbent St. Bededag samt lørdag og søndag i den kommende weekend, fortæller direktør Rikke Berg, Miljø og Teknik, Svendborg Kommune.

I den almindelige åbningstid er det også muligt at ringe til kontoret. Det er på tlf. 62 23 43 93.

Mange af de erhvervsdrivende har allerede tænkt i alternative måder at arbejde på under den hidtidige Corona-lukning. Det vil de også være nødt til i den kommende tid.

- Det er vi som myndighed også parat til. På den måde kan vi støtte op omkring erhvervslivet, så de på en let og smidig måde kommer i gang igen, så vi får en sikker genåbning af Svendborg, siger Rikke Berg.

Borgmester Bo Hansen er glad for, at Svendborg Kommune på den facon kan hjælpe de erhvervsdrivende hurtig i gang.

- Vi har alle en interesse i, at hele Svendborg kommer hurtigt fra start. Kan vi som kommune være med til at sikre det ved at lave fleksible løsninger, prøvehandlinger og tænke ud af boksen, tror jeg, at det er den bedste hjælp, vi kan give, når erhvervslivet kommer med ideer og forslag i denne tid, siger borgmesteren.

Eventchef Anja Mia Haas, Svendborg Event, ser frem til at lægge lokaler til det ”speed-service-kontoret”.

- Vi arbejder i forvejen tæt sammen med Shopping Svendborg. Derfor har vi en tæt kontakt til de forretningsdrivende i byen, hvorfor det er oplagt, at vi går sammen med Svendborg Kommune i en sådan fælles sag, siger hun.

Yderligere oplysninger:

Borgmester Bo Hansen, 29 27 29 59

Direktør Rikke Berg, 30 17 56 15

Eventchef Anja Mia Haas, 30 18 58 40

Dagplejerne i Svendborg og Svendborg Musikskole i helt nyt online samarbejde

Corona-virussen sætter en stopper for at dagplejebørnene, forældrene og dagplejerne kan mødes for at fejre ”Dagplejens Dag” onsdag den 13. maj.

I stedet har Svendborg Musikskole og Dagplejen i Svendborg tænkt ud af boksen.  Dagen bliver fejret online.

I de seneste måneder har projektet ”Musik til Svend fra 0-5” dagligt sendt musik, sang og aktiviteter til dagplejerne og børnene via Facebook. Mere end 700 familier har deltaget i det gratis tilbud.

Denne online aktivitet tager Svendborg Musikskole og Dagplejen til nye højder når vi sammen – men hver for sig – går i luften med en rigtig live koncert, sendt fra Svendborg Musikskole med ”Svend” bandet. Det er målrettet alle dagplejerne i kommunen, der i forvejen har fået sange og program tilsendt, så de kan synge og spille med børnene.

- Det bliver, ligesom sidste år, en fest med blomster, balloner, sang og glæde som vi holder sammen, blot hver for sig. Svendborg Musikskole har i forvejen rigtig god online kontakt til langt de fleste af vores elever, men det bliver spændende, grænseoverskridende og helt nyt for os, at skulle lave online fællessang og -leg til alle skønne børn rundt omkring i vores mere end 100 dagplejere i kommunen, siger musikskoleleder Jesper Rosenkilde.

Hanne Ebbesen, leder af dagtilbud i Svendborg Kommune, er glad for at Musikskolen har tænkt ud af boksen.

- Dagplejen er, som alle andre forhindret i, at samles og fejre dagen sammen, som vi plejer at gøre. Vi er derfor meget glade for samarbejdet med Svendborg Musikskolen – det giver os muligheden for - måske mere i kraft af, end på trods af, at afprøve en helt ny måde hvorpå vi kan mødes om musikken, siger hun

Koncerten sendes live på Facebooksiden ”Musik til Svend” som alle børnefamilier er velkommen til at gå ind på og samtidig på Svendborg Musikskoles egen Facebookside, der er åben for alle.

Koncerten varer en god halv times tid og finder sted på Dagplejens Dag, den 13. maj 2020.
Kl. 10 præcis starter livestreamingen fra Svendborg Musikskoles koncertsal.

Links til Facebookgrupperne:

Musik til Svend: https://www.facebook.com/groups/808671402988191/
Svendborg Musikskole: https://www.facebook.com/svendborgmusikskole/

Yderligere oplysninger.

Mvh.
Jesper Rosenkilde                                                                               Hanne Ebbesen
Musikskoleleder tlf. 24910010                                                        Dagtilbudsleder tlf. 2948176 

FAKTA:

Orkestret SVEND tager udgangspunkt i det succesfulde samarbejde mellem alle dagtilbud i Svendborg Kommune og Musikskolen. Samarbejdet, ”Musik til Svend fra 0-5”, betyder at alle børn mellem nul og fem år møder musikken i to forløb på hver 12 uger, inden de starter i skolen. Dette forløb styrker, udover børnenes musikalitet, såvel kognitive som sproglige kompetencer og understøtter dermed fagligheden hos såvel institutioner som dagplejere.

Opdateret 1. maj

Musikpuljen

Grundet COVID-19 kan Musikpuljen søges løbende i resten af 2020. Musikudvalget behandler ansøgninger hver den 1. mandag i måneden.

Ansøgningsskema her:  Puljeoversigt og ansøgningsskemaer

Opdateret 29 april

Nu kan vores ældre medborgere igen får besøg

Plejecentrene, ældreboliger og bofælleskaber åbner dørene op, så pårørende kan komme på besøg. Det sker fra i morgen – fredag den 1. maj.

Svendborg Kommune har sat en model sammen, således at vi sikre, at smitterisikoen minimeres.

Det betyder, at den enkelte borgere kan får besøg af to pårørende i en halv time.

Besøget skal aftales telefonisk med stedet. Plejecentret sørger for borgerne kommer ud til mødestedet. På den måde kan så mange som muligt komme på besøg – og få besøg.

Hen ad vejen vil vi justere, når vi får erfaringer. Ligesom vi vil følge vejledningerne fra myndigheder.

Men husk stadigvæk, at vi skal stå sammen ved at holde afstand.

Opdateret 28. april

Her kan du se Svendborg Kommunes byrådsmøde virtuelt

Bilister skal igen betale for parkering

Efter en periode hvor bilisterne har kunnet parkere gratis på de kommunale parkeringspladser i Svendborg, skal der igen betales for at parkere.

Betalingen for at parkere træder i kraft torsdag den 30. april.

Baggrunden er, at mange bilister og folk der arbejde i byen har brugt den gratis periode til at parkere hele dagen på især parkeringspladserne i Rådhusgården, Centrumspladsen og på Ramsherred. Parkeringspladser der netop er tiltænkt, når folk skal ud at handle, og vil parkere tæt på forretningerne.

Det giver mindre plads til de kunder, der er i byen for at handle. Og vi vil netop gerne gøre det muligt, at kunderne kan parkere tæt på forretningerne i centrum, når de skal handle, siger borgmester Bo Hansen, om begrundelsen for at indføre betaling på parkeringspladserne igen.

Han opfordrer i øvrigt til at benytte parkeringspladserne f.eks. i Voldgade, P-huset i Hulgade, samt i Frederiksgade og Jessens Mole, der har gratis parkering de to første timer.

Mens det er helt gratis at parkere på parkeringspladserne ved Dronningemaen og Stenpladsen. De kommunale parkeringspladser er markeret med et blåt P-skilt.

Når bilisterne skal betale ved parkeringsautomaterne kan det ske uden at berøre skærmen, hvilket kan være en god ide i disse Corona-tider. Det kan ske ved at benytte mobilePay eller en af parkeringsappsene - EasyPark, ParkMan eller ParkOne

Yderligere oplysninger:

Bo Hansen, 29 27 29 59

Parkeringstelefonen 30 17 45 17

FAKTABOX:

Parkeringspriser:

Centrumspladsen,  Rådhusgården, Fruestræde og Teatergade:  15 kr/time

Voldgade, P-Huset Hulgade, Frederiksgade, Jessens Mole: 8 kr./time de to første timer er gratis

Stenpladsen og Dronningemaen: Gratis

Ramsherred, 30 min. parkering: Gratis

Betalingstidspunkter: Mandag-fredag kl. 9-18, lørdag kl. 8-14, søndag gratis.

 

Opdateret 23. april

Kulturpuljen

Grundet COVID-19 kan Kulturpuljen søges løbende i resten af 2020

Ansøgningsskema her

Start af nye børn i dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn, som har fået en plads og skal starte i dagpleje, vuggestue eller børnehave 1. maj eller før, skal stadig have et opstartsforløb det nye sted.

Vi er optaget af at give alle børn en tryg og omsorgsfuld opstart med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Derfor bedes I som forældre kontakte den pædagogiske teamleder for at aftale, hvordan opstarten konkret kan foregå for jeres barn under de givne omstændigheder.  I dagplejen tages kontakt til dagplejeren.

Det vil være muligt at aftale besøg for at se stedet - både inde og ude - og hilse på.

Da børnene i denne periode er meget ude, vil en stor del af opstarten foregå udenfor, hvor I og jeres barn kan se og opleve hverdagen. Her vil I møde omsorgsfulde og nærværende voksne, der er klar til at tage imod og skabe tryghed for dit barn.

Det er dog vigtigt, at I som forældre hjælper os med at kunne efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og derfor vil vi bede om følgende:

At I kontakter den pædagogiske teamleder/dagplejer og aftaler nærmere omkring jeres besøg/opstart

At I ikke møder op hvis I eller jeres barn har milde symptomer på sygdom

At I og jeres barn har vasket hænder inden i møder i dagtilbuddet

At der kun er én forælder med ved besøg/opstartsforløb

At I så vidt muligt holder afstand under besøget/opstartsforløbet. 

For at opstarten bliver god, og jeres barn langsomt vænnes til den nye hverdag, vil vi i samarbejde med jer forældre, tilrettelægge den bedst muligt for jeres barn.

Opdateret den 20. april

Kvikafhentning af reserverede materialer

Nu får du mulighed for at afhente dine reserverede materialer på Svendborg Bibliotek. Du får direkte besked, når materialet står klar til dig.

Fra onsdag d. 22. april er det muligt endelig at afhente bøger, du har bestilt på svendborgbibliotek.dk eller via app-en Biblioteket. Kvikafhentningen foregår mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 – 12 og torsdag 14 – 16.30 på Hovedbiblioteket, Svinget 1.

Du får direkte besked pr. e-mail, når materialet er klar til kvikafhentning.

Biblioteket, som vi kender det, er fortsat lukket

Tilbuddet gælder udelukkende afhentning af reserverede materialer i det begrænsede tidsrum på hverdage. Der er ikke tale om en egentlig åbning af biblioteket, som vi kender det med vejledning og hjælp til gode læseoplevelser fra husets formidlere. Biblioteket som mødested og rum for læseinspiration er fortsat lukket på ubestemt tid.

Hold afstand og sprit hænder

De sundhedsmæssige forholdsregler for kvikafhentning på Hovedbiblioteket er de samme, som vi efterhånden kender fra indkøbsturen: Hent bøger alene, sprit dine hænder af ved indgangen og hold afstand til hinanden. Desuden lægger biblioteket op til, at afhentningen foregår forholdsvis hurtigt. Kvikafhentningen er bemandet af bibliotekets personale.

Vær opmærksom på, hvor materialet er hjemme

Bestilling af materialer foregår som altid på bibliotekets hjemmeside eller i app-en Biblioteket. Når du reserverer materialer, skal du være opmærksom på, hvor det befinder sig henne. Dette ses ved at klikke på materialet. Materialet skal være hjemme på Hovedbiblioteket, hvis du vil kunne hente det i coronaperioden.

Er din ønskede bog hjemme på et af lokalbibliotekerne, kan du sagtens reservere den, men ikke afhente den. Der arbejdes videre med at finde en sundhedsmæssigt forsvarlig løsning for kvikafhentning på lokalbibliotekerne, da disse i øjeblikket i nogle tilfælde bliver brugt af skolerne.

Bestil materialer på www.svendborgbibliotek.dk

 

Forårs-SFO startet

I dag slog skolerne i Svendborg Kommune dørene op for 390 forventningsfulde forårsSFO børn og deres forældre.

Oprindelig skulle forårsSFO have været i gang den 1. april, men som følge af de nationale udmeldinger om at udvise forsigtighed på grund af coronasmitte har børnene været i nødpasning i dagtilbud frem til og med onsdag d. 15. april. Dernæst har børnene haft to dage i børnehaven, så de kunne få deres ting med hjem og få sagt ordentligt farvel til både voksne og børn inden opstart på alt det nye i forårsSFO.

Dagen i dag har været en festdag, og der har været stor kreativitet i planlægningen. På mange af skolerne har der været pyntet op med både flag og balloner, og der har været aktiviteter for børn og forældre alt sammen selvfølgelig under hensyntagen til corona forholdsregler.

I forårsSFO skal børnene nu til stille og roligt at lære skolen og rutinerne i skolen at kende, inden de rigtigt skal gå i skole i 0. klasse til august. Ligeledes skal de voksne lære børnene at kende, så gode klasser bliver dannet og børnene kommer til at gå sammen med de børn, som de lærer og udvikler sig allerbedst med.

Jeg ønsker både børn og forældre velkommen og den bedste tid i forårsSFO. Vi glæder os til et godt samarbejde med børn og forældre i mange år.

Venlig hilsen

Nanna Lohman, Skole- og Uddannelseschef

 

Jobbank parat til at hjælpe med rengøringsopgaver

60 ledige er parat til at hjælpe på daginstitutionerne

Det er Jobcenter Svendborgs Virksomhedsservice og Rekrutteringsenhed der har etableret Jobbanken.

Meningen er, at de ledige kan hjælpe i kommunale og private Dagtilbud med en række praktiske opgaver sammen med det faste personale.

De ekstra hænder kan bruges i en lang opgaver, nu hvor daginstitutionerne er åbnet. Men hvor hverdagen byder på mange forholdsregler i forbindelse med Covid-19.

Opgaverne kan være at tage imod børnene, sikre at der jævnligt bliver vasket hænder, rengøring af legetøj, portionsopdelt mad samt sikre udendørs aktiviteter i mindre grupper, og hvad der ellers må være af opgaver, der kan understøtte de skærpede krav om hygiejne som myndighederne har opstillet.

 

Rengøring er i den grad blevet en forudsætning for at genåbningen af kommunale og private dagtilbud bliver en succes. Det betyder, at Center for Ejendomme og Teknisk Service også benytter sig af jobbanken, der er klar på at dække behovene på rengøringsområdet.

Opdateret den 17. april

Vielser

Bookede vielser aflyses som udgangspunkt for perioden frem til 10. maj i dialog med de pågældende. Hvis et par alligevel ønsker at gennemføre en vielse er det muligt efter aftale og vil i givet fald ske med respekt for de regler om maksimalt 10 personer i forsamlinger samt Sundhedsstyrelsens almindelige hygiejneråd og afstandskrav.

 

OPDATERET 16. april

Mange kommuner får flere og flere henvendelser til Borgerservice om udlevering af nøglekort, fordi borgere eller virksomheder løber tør for numre på det fysiske nøglekort. Derfor vil vi slå et 'slå' et slag for til NemID nøgleapp’en. 

For at man kan installere nøgle-app’en skal man have numre tilbage på sit fysiske nøglekort, derfor vigtigt at gå over inden man løber tør for numre. 

Her kan du se Digitaliseringsstyrelsen lille video om NemID nøgleapp’en.

 

OPDATERET 11. april

Start af forårsSFO i Svendborg Kommune


Kære forældre til børn i forårsSFO


Som følge af den gradvise genåbning af Danmark åbner skolerne op igen for de mindste børn torsdag den 16. april. ForårsSFO starter op mandag den 20. april. Den 14. og 15. april er der nødpasning i børnehaven og i dagene 16. og 17. april møder børnene ind i børnehaven, så der er tid til at få deres ting med hjem og til at få sagt ordentligt farvel til både voksne og børn.


Som vi tidligere har skrevet ud til jer, så skal I vide, at vi vender ”hver en sten”, for at vi kan få forårsSFO børnene i gang på bedste vis. Det betyder i denne særlige situation, at vi tager alle de nødvendige forholdsregler, som vi kan: Der etableres ekstra grundig rengøring på skolerne, børnene skal opholde sig så meget udenfor, som muligt, de voksne sørger for, at børnene vasker hænder flere gange i løbet af dagen, der er ingen store fællessamlinger og endelig bliver børnene delt ind i mindre grupper, så de ikke kommer i kontakt med så mange børn ad gangen. Derved bliver forårsSFO klar, og der er ro og tryghed omkring opstarten og dagligdagen.


Er I i tvivl om noget, har I spørgsmål, eller er der andre opmærksomheder, som vi eller I skal kende til i forhold til opstarten af forårsSFO, så er I velkomne til at tage kontakt til skolerne i dagene indtil opstarten af forårsSFO.


Vi følger forberedelserne og opstarten tæt og er i løbende kontakt med skolerne om, hvordan vi under disse helt særlige vilkår skaber den bedste opstart i forårsSFO for jeres børn.

Venlig hilsen
Birgit Lindberg, Sekretariats- og dagtilbudschef og Nanna Lohman, Skole- og Uddannelseschef

OPDATERET 8. APRIL

Dagtilbud åbner 16. april

I mandags meddelte statsminister Mette Frederiksen hvordan første fase af genåbningen af Danmark skal forløbe efter nedlukningen som følge af corona-smitte.

Genåbningens første fase indbefatter blandt andet børn i dagtilbud, hvor der fra onsdag den 15. april kan ske en gradvis åbning af dagpleje og børnehuse. Med afsæt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal rammerne og hygiejnen være i orden, før dagtilbud og skoler kan åbne.

Det er besluttet, at dagtilbud og skoler i Svendborg Kommune åbner torsdag den 16. april. Nødpasningen fortsætter uændret tirsdag og onsdag efter de gældende kriterier. Hermed har dagplejen og børnehusene to dage til at klargøre de sundhedsmæssige krav og planlægge organiseringen af den nye og anderledes hverdag i forhold hertil. De sundhedsmæssige krav er blandt andet hyppig og organiseret håndvask og rengøring, de samme børn og voksne skal være sammen i mindre grupper hele dagen og gerne udenfor, og børn og medarbejdere med de mindste symptomer skal blive hjemme.

Det er endvidere besluttet, at forårsSFO starter mandag den 20. april. Herved har børnene mulighed for at komme to dage i børnehuset – torsdag den 16. april og fredag den 17. april - for at sige farvel til børn og voksne. I dag bliver der via BørneIntra formidlet et nyhedsbrev til forældre til kommende forårsSFO børn med information om opstart mandag den 20. april.

Senest tirsdag eftermiddag efter påske vil alle forældre blive kontaktet telefonisk, så I ved hvordan den konkrete åbning af den enkelte dagplejer og det enkelte børnehus kommer til at foregå.

I vil løbende blive informere om, hvordan retningslinjerne for den nye og anderledes hverdag bliver omsat i Svendborg kommune i takt med at vi har svar på det.

Birgit Lindberg, Sekretariats- og dagtilbudschef

Skoler og SFO til og med 5. klasse åbner 16. april

Statsminister Mette Frederiksen meddelte mandag aften, hvordan første fase af genåbningen af Danmark skal forløbe efter nedlukningen som følge af corona-smitte. Genåbningens første fase indbefatter børn i skole og SFO til og med 5. klasse.

I Svendborg Kommune starter skolegangen for 0.– 5. klasse samt for alle klassetrin i specialtilbud, specialklasser og specialskoler torsdag 16. april.

Der er fortsat nødpasning den 14. og 15. april.

Lige nu arbejder skolerne på højtryk for at sikre at alle; børn, forældre og medarbejdere får en god og sikker start på skolegangen. Vi arbejder med afsæt i Sundhedsstyrelsen klare og omfattende retningslinjer for genåbning af skolerne, så alle krav til skærpet hygiejne og de skærpede forholdsregler for social omgang kan efterleves.

Det har været en lang periode uden almindelig skolegang, og vi glæder os alle til, at vi så småt kan genoptage den hverdag, vi havde inden Corona’en sendte os hjem. Vi har savnet en skole fuld af glade, nysgerrige og livlige børn, og vi ser virkelig frem til at kunne mødes i det fysiske rum med eleverne igen – selvom det desværre ikke er alle, der kan komme i skole endnu.

Men samtidig er der ingen tvivl om, at skoledagen vil være en anden end den skoledag, vi alle kendte før Corona. Vi forsikrer jer om, at vi gør alt hvad vi kan for at passe på jeres børn, og sikre en så tryg og god skoledag som muligt – både socialt og fagligt.

Og for at sikre den bedste start på den nye skolehverdag har vi brug for, at I som forældre vil være forstående og bakke op om de forskellige forholdsregler, vi må tage på skolerne - for at passe godt på jeres børn. Der vil være forholdsregler, der kan opleves besværlige eller virke uforståelige, men vi beder om jeres opbakning til skolernes håndtering af opgaven, så eleverne oplever en tryg og rolig skoledag, det er vigtigt i denne særlige situation. Og er der undren og spørgsmål, så kan I altid henvende jer til skolens ledelse.

Det er fuldt forståeligt, at man som forældre både glæder sig til at børnene kan starte på en mere normal hverdag, men at man samtidig er usikker og bekymret ved tanken om smittefare, nu hvor børnene skal møde kammerater og voksne igen.

Alle forældre vil henover påsken modtage et brev i e-Boks fra Sundhedsstyrelsen, med særlig information om genåbningen, og med svar på mange af de sundhedsfaglige spørgsmål der vil være.

  I forhold til genåbning af skolerne i Svendborg Kommune vil det konkret gælde:

Alle elever i 0.-5. klasse starter skolegang torsdag d. 16. april

Specialtilbud, specialklasser og specialskoler - alle klassetrin starter torsdag d. 16. april

Skolegangen foregår i tidsrummet mellem kl. 8 – 13.30, med små lokale forskelle (tilpasset skolebus mm.). Specialtilbud følger almindelige ringetider. 

Hvis det er muligt for jer, opfordrer vi til, at I henter jeres barn inden SFO-start. Her vil skolerne spørge ind til jeres behov, så vi tilpasser os behovet.

Ingen må komme syge i skole. Har man symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.

Enkelte børn kan have kroniske sygdomme og dermed være særligt udsatte ved smitte. Her beder vi om, at I går i dialog med ledelsen på jeres skole, om hvilke særlige aftaler, der skal gælde for jeres barn.

Undervisningen foregår udendørs, i det omfang det er muligt.

Ved undervisning indendørs vil eleverne være placeret med passende afstand.

De samme voksne knyttes fast til klassen, så eleverne møder så få voksne som muligt.

Der vil være forskudte frikvarterer, så færre børn er ude samtidigt, og særlige områder for klassens leg.

Vi får gjort ekstra rent efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Undgå så vidt muligt at følge jeres barn ind på skolen – her vil I også høre nærmere fra egen skole.

ForårsSFO starter op mandag den 20. april. Alle forældre med børn der skal starte i ForårsSFO får særskilt brev i BørneIntra vedrørende start.

Samtidig med fokus på genåbningen for 0. -5.klasse, har skolerne en helt særlig opmærksomhed på de ældste elever fra 6.-10. klasse, der ikke er kommet tilbage på skolerne endnu. Vi har en utrolig vigtig opgave med at undervise og motivere disse elever, og vi arbejder hårdt på hele tiden at blive bedre til at undervise og være sammen – på afstand.

Alle forældre vil umiddelbart efter Påske modtage information fra egen skole om det konkrete forløb af genåbningen lokalt – også her beder vi jer have forståelse for, at skolerne skal bruge tirsdag/onsdag til at planlægge en ny skolehverdag for 0.-5. årgang og vores specialtilbud.

Nanna Lohman, skolechef 

OPDATERET 7. april

Aflysning af SVEND – Hele Danmarks Filmpris 2020

Det er i dag besluttet, at aflyse årets uddeling af SVEND-priserne. Prisfesten skulle have fundet sted i Svendborg d. 26. august, ledsaget af seks dages filmfest i perioden d. 21. – 26. august 2020.

Eventchef Anja Mia Haas giver sin fulde opbakning til beslutningen.

- Hvordan vi helt præcist gør herfra er endnu ikke på plads, men det kommer vi til at arbejde med i den kommende periode. Lige nu er det vigtigste, at følge myndighederne anvisninger og at passe på os selv og hinanden - og så glæder vi os til et brag af en filmfest i 2021 i stedet.

 

Ø-færgerne til Skarø og Drejø

Krav om reservation, begrænsning i passagerantal og kontaktløs billettering

forlænges foreløbig til og med den 10. maj.

Se mere info her:

Øfærgerne under corona-tilstanden

For sejlads mellem Drejø, Skarø og Svendborg i perioden den 20. april - 24. april med Helge som afløserfærge.

Se mere info her:https://www.svendborg-havn.dk/nyheder/h%C3%B8jestene-skal-i-dok-i-uge-17

Børn i dagtilbud og i skole til og med 5.klasse

Statsminister Mette Frederiksen meddelte i går, hvordan første fase af genåbningen af Danmark skal forløbe efter nedlukningen som følge af corona-smitte.

Genåbningens første fase indbefatter børn i dagtilbud og børn i skole til og med femte klasse, hvor der fra onsdag den 15. april vil ske en gradvis åbning af dagpleje, børnehuse og skoler. Med afsæt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal rammerne og hygiejnen være i orden, før dagtilbud og skoler kan åbne.

Lige nu er der flere spørgsmål end svar på, hvordan åbningen i praksis kommer til at foregå hos den enkelte dagplejer og i det enkelte børnehus. Sundhedsmyndighederne, Børne- og Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening arbejder på højtryk for at udarbejde retningslinjer for åbning af dagtilbud og skoler. Vi afventer disse retningslinjer inden vi beslutter, hvordan genåbningen af dagpleje og børnehuse skal foregå. I vil løbende blive orienteret på BørneIntra om genåbning af dagpleje og børnehuse og start i forårsSFO.

Indtil alle dagplejere og børnehuse er åbnet er der fortsat mulighed for nødpasning efter de kriterier, der er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet:

0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder

0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet

 

OPDATERET 5. april

Forbud mod besøg

Social- og Indenrigsministeriet har med øjeblikkelig virkning besluttet følgende vedr. besøgsrestriktioner på institutioner på socialområdet:

Det midlertidige besøgsforbud på botilbud og støttecentre gældes også følgende områder i lov om social service:

Beskyttet beskæftigelse efter § 103

Aktivitets- og samværstilbud efter § 104

Midlertidige botilbud til voksne efter § 107

Længerevarende botilbud efter § 108

Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110

Botilbud efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over. Medarbejdere på tilbuddene og personer, der skal levere varer eller serviceydelser til tilbuddet, anses ikke som besøgende.

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved kritisk forstås fortsat et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ydermere gælder fra nu af forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i disse situationer foreligger en kritisk situation træffes af tilbuddets ledelse på baggrund af deres kendskab til beboeren og dennes forhold til forældre og nære pårørende.

Hvis der i konkrete tilfælde er tale om kritiske situationer, og der dermed skal gennemføres besøg, skal besøgene gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse og under hensyntagen til tilbuddets personale og øvrige beboere. Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. Det er således vigtigt, at besøg gennemføres under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn og plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nær pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af tilbuddets ledelse. Borgerens opfattelse af, hvem der er nær pårørende, kan tillægges betydning.  

For yderligere oplysninger henvises til:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213953

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

OPTATERET 30. MARTS 

Ny portal skal sikre den lokale handel

COVID-19 har sat sit tydelige præg på Svendborgs detail- og handelsliv, der er under massivt pres i disse dage. Myndighederne opfordrer os alle til at blive hjemme og det kan mærkes ude i byens butikker. Nu lancerer SvendborgEvent og Shopping Svendborg en helt ny handelsportal, i samarbejde med Svendborg Kommune, der skal støtte op om den lokale handel i Svendborg.

Vores Svendborg, er det passende navn for den nye portal, der skal være med til at sikre den lokale handel både under, men især også efter krisen. SvendborgEvent og Shopping Svendborg er initiativtagerne bag det nye tiltag, der er en online handelsportal, hvor konkurrerende virksomheder samles om en større sag; nemlig vores allesammens Svendborg.

- Vi forsøger at samle flest mulige af byens butikker, så vi kan tilbyde kunderne det bedst mulige udvalg. Derfor har vi også valgt at portalen skal være helt gratis at benytte for både butikker og kunder, og vi sparer fragten væk ved selv at levere varerne, fortæller Anja Mia Haas, der er eventchef ved SvendborgEvent.

Handelsportalen er et forsøg på at samle byens butikker online, så byens borgere kan handle lokalt og støtte op om det trængte handelsliv i Svendborg – uafhængigt af lukketider og coronaisolation – og varerne leveres af medarbejdere fra SvendborgEvent.

- Vi har holdt det så simpelt og brugervenligt som muligt. Med gratis fragt og levering direkte til kundens dør. Handelsportalen er kun lige netop sat i søen og vi håber, at flest mulige butikker vil være med, så portalen kan være med til at binde kunderne endnu tættere sammen med det lokale handelsliv.

Hver for sig, sammen om vores Svendborg.

- Det hele er kommet i stand på under en uge, men hos SvendborgEvent er vi også vant til at være omstillingsparate og at rykke hurtigt på tingene. Der er stadig nye butikker, der melder sig på banen og vil være en del af tiltaget, så der er masser af arbejde foran os endnu. Men vi er enormt glade for den flotte modtagelse og opbakning blandt byens butikker, især Shopping Svendborgs medlemmer, afslutter Anja Mia Haas.

Vil du være med til at støtte op om den lokale handel? Så læs mere på www.voressvendborg.dk.  

Fri parkering nej tak.

Selv om vi har gratis parkering på alle kommunens parkeringspladser i denne tid, oplever vi desværre, at nogle har tolket det sådan , at der en fri parkering overalt i Svendborg.

Det er forkert. Derfor er det forbudt at parkere i gågaderne og på Torvet, som nogle bilister har gjort det.

Færdselsloven gælder stadigvæk. Den skal overholdes.

Der er - desværre - mange ledige parkeringspladser i midtbyen i denne tid. Så derfor lyder vores opfordring. Brug dem. Og lad være med at overtræde reglerne for korttidsparkering og parkering i områder med indkørsel forbudt.

For at sikre at det ikke sker, trækker parkeringsvagten i arbejdstøjet fra onsdag morgen. Og afgiftsblokken er en del af arbejdstøjet.

Og nej, det nytter ikke at stille spørgsmålstegn ved beslutningen. Der masser af muligheder for at holde parkeret. Lovligt.

Genbrugsstationer i Svendborg og Hesselager genåbner 

Tirsdag den 31. marts åbner genbrugsstationerne i Svendborg og Hesselager igen. Der vil være ændrede åbningstider og begrænset adgang, så Vand og Affald opfordrer til, at man venter med at bruge genbrugsstationerne, hvis man kan.

For at mindske risiko for smittefare vil der kun blive lukket få biler ind ad gangen, så Vand og Affald (VA) opfordrer til, at man i begyndelsen kun bruger genbrugsstationerne, hvis man har et presserende behov:

Fakta

 • Genbrugsstationerne åbner tirsdag den 31. marts med ændrede åbningstider.
 • Genbrugsstationerne lukker få biler ind ad gangen, så forvent kø. 
 • VA gør alt for at sikre maksimalt flow.
 • Der er lukket for bytterum og direkte genbrug – gem dine gode genbrugsting til VA åbner for det igen.

Retningslinjer

 • Overvej om du kan vente med at komme
 • Hvis du kommer: Begræns mængden - aflevér kun affald, som du ikke har mulighed for at opbevare derhjemme
 • Sortér affaldet hjemmefra, så du hurtigt kan aflevere det.
 • Medbring selv kost og skovl, hvis du har brug for det
 • Forvent kø
 • Hold afstand på mindst to meter. Hvis der er trængsel ved en container, så tag en anden eller bliv i bilen indtil, at der er plads. 
 • Forlad pladsen så snart du er færdig
 • Følg genbrugsvejledernes anvisninger
 • VA kan desværre ikke hjælpe med at aflæsning af affaldet

 

OPDATERET 27. MARTS

Hjælpepakke til det lokale erhvervsliv

Corona-tilstanden har ramt det lokale erhvervsliv i Svendborg. Derfor har byrådet sagt ja til en lokal hjælpepakke, der skal sikre, at erhvervslivet i Svendborg Kommune kommer gennem Corona-krise på bedste måde.

Pakken består af flere elementer.

En række tiltag der skal forbedre erhvervslivets likviditet. Indsatser omkring virksomhedernes rammevilkår.

Sikre virksomhederne bedre adgang til distribution af varer og adgang til butikker.

Ligesom der vil være en oprustning på vejledning og rådgivning af virksomheder fra Svendborg Kommunes Erhvervskontor og fra Erhvervshus Fyn.

Konkret betyder det bl.a. at Svendborg Kommune betaler sine regninger hurtigere. Allerede på nuværende tidspunkt har Svendborg Kommune betalt regninger for 52 mio. kr. Der bliver en forlængelse af virksomhedernes betalingsfrist til kommunen.

Udskyder betaling til kommunes parkeringsfond. Udskyder betaling for kommunale erhvervslejemål. Ligesom Svendborg Kraftvarme samt Vand og Affald også vil betale regninger hurtigere.

Hertil kommer en række andre tiltag til en samlet værdi af 7,5 mio. kr. Det er primært vedligeholdelse på kommunens bygninger. Det er alt sammen arbejde, der kan sættes i gang hurtigt. Dette løser to fælles problemer, nemlig arbejde til de håndværkere som har mistet opgaver og indhentning af et vedligeholdelsesefterslæb som alligevel skulle have været prioriteret senere. Alle tiltagene planlægges iværksat snarest, og for langt de fleste gennemført, inden udgangen af sommerferien.

 

Der vil blive givet lettere adgang til distribution af varer til butikker.  Svendborg Kommune vil derfor acceptere levering til dagligvarebutikker døgnet rundt. Det betyder også, at Svendborg Kommune accepterer varekørsel til dagligvarebutikker i eksempelvis gågaden udenfor de normale tidsrum for varekørsel.

Ligeledes opfordrer byrådet til at udlejere yder henstand eller på anden for hjælp til de virksomheder der er lejere.

 

OPDATERET 26. MARTS

Affald

NU kan du aflevere en ekstra affaldssæk – gratis. Mange er mere hjemme i denne tid. Derfor har vi alle sammen mere affald.

Derfor tager renovationsfolkene en ekstra affaldssæk med gratis,
Hvis du bl.a....

 • Bestiller afhentning af en ekstra sæk via vand og affalds app "Affaldsportal" eller ved at ringe på 6321 5515 (lejeboliger skal ringe).
 • Bestiller senest 2 dage før du får hentet affald næste gang.

Har du evt. spørgsmål så kontakt Vand og Affald i Svendborg på telefon 6321 5515

 

Jobcentret rådgiver pr telefon

Du kan fortsat få gode råd og vejledning omkring uddannelse, karrieresparring, ansøgninger og CV. Selv om vi har lukket Job-cafeen i Jobcentret som følge af Corona. Du er er velkommen til at skrive til vores uddannelseskonsulent Mie Sofie Sørensen på hendes mail mie.sofie.sorensen@svendborg.dk

OPDATERET 25. marts

Indendørsfaciliteter på havnen er lukket

Så er det snart tid til at komme på ud af sejle i Svendborgsund. Det har Corona-virussen ikke sat en stopper for. Heldigvis.
Den har til gengæld sat en stopklods for indendørsfaciliteterne på Svendborg Kommunes havne. De er fortsat lukket!

Toilet, badefaciliteter og fællesrum bliver lukket foreløbig til og med 2. påskedag den 13. april. Vi kan ikke opretholde den hygiejne der er nødvendigt.
Vi vil åbne for strøm og vand løbende fra den 1. april
De kommunale havne er Svendborg Gæstehavn, Svendborg Lystbådehavn, Rantzausminde Lystbådehavn samt havnene på Skarø, Drejø og Hjortø .
 

Nødpasning i dagtilbud -forlænget til 13. april

Regeringen har foreløbig forlænget perioden med nedlukning af dagtilbud frem til og med mandag den 13. april.

Der er fortsat mulighed for nødpasning efter de hidtidige kriterier, der er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet:

0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Nødpasningen sker som udgangspunkt i det børnehus eller ved den dagplejer, hvor barnet er indmeldt.

Hvis du opfylder kriterierne og forventer at få behov for nødpasning frem til og med mandag den 13. april, vil vi gerne have, at du tager kontakt til den pædagogiske teamleder i dit børnehus/dagplejegruppe. Alternativt kan dagtilbudslederen kontaktes. Du finder kontaktinformation her på Børneintra.

Du skal ligeledes tage kontakt til den pædagogiske teamleder, såfremt der sker ændringer i dit behov for nødpasning eller der opstår et behov for nødpasning.

Børn i nødpasning, der skal skifte fra dagplejen eller Byparkens vuggestue til børnehave pr. 1. april fortsætter i nødpasning i dagplejen eller Byparkens vuggestue, indtil nødpasningen ophører. Det sker for at skabe de bedst mulige rammer for barnet om overgangen til børnehave.

 

Kontakt mellem Mennesker

Der findes et fællesskab - og hjælp at få når du har brug for det - også i en tid hvor mange foreningsaktiviteter er lukket fysisk ned!
Kontakt mellem Mennesker sidder klar til at hjælpe dig ud i et digitalt fællesskab eller henvise til telefoniske tilbud, hvor du kan få hjælp i en svær tid. Du kan også finde en oversigt med tilbud om hjælp her. 
Kontakt mellem Mennesker kan træffes på telefon 62 20 11 30, mandag-torsdag mellem kl. 10-14.30. Du kan også sende os en mail på info@kontaktmellemmennesker.dk
Vil du give en hånd med?
Flere foreninger søger lige nu frivillige til forskellige typer af hjælp - måske du har tid og overskud til at give en hånd med? Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig på vej.
 

Kender du en der har brug for vores hjælp?
Vi opfordrer alle - pårørende, naboer, venner – til at hjælpe de særligt sårbare og udsatte borgere, der måtte have brug for hjælp. Og hjælp dem gerne med at finde vej til os.
Vi opdaterer løbende tilbud der stadig er aktive i det frivillige sociale område på vores hjemmeside - www.kontaktmellemmennesker.dk- og på vores facebookside - Kontakt mellem Mennesker. 
Lad os passe godt på hinanden!

 

 

OPDATERET 24. marts

Rammer for nødpasning på skolerne

Skolernes nødpasning er nu forlænget foreløbig til og med den 13. april.

Det betyder, at forældre som udgangspunkt skal holde deres barn hjemme, med mindre man er ansat i kritiske funktioner på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte eller er støttepersonale, og ikke kan finde pasningsmuligheder.

Alle skoler har nødpasning. De skoler med flere matrikler samler nødpasningen på en matrikel. Det gælder Stokkebækskolen Tåsingeskolen og Ørkildskolen. I nødpasningen tager vi alle forholdsregler mod smittespredning: børnene vil være i små grupper, der vil være en høj hygiejnestandard, hyppig rengøring udluftning, afstand og så mange udendørs aktiviteter som muligt.

Kriterier for nødpasning

Kriterie 1 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og hvor forældrene har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. For så vidt angår kriterie 1 skal det understreges, at der ikke er forskel på, om forældrene har beskæftigelse i den private eller i den offentlige sektor.

Kriterie 2 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Dette kan være alle typer af privatansatte, hvis ansættelsessted ikke har hjemsendt deres medarbejdere, og som har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Kriterie 3 omfatter børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. Det kunne eksempelvis være børn og unge, hvor der fx er:

Et meget højt skolefravær

Underretninger

Alvorligt syge forældre

Igangværende børnesag, som giver anledning til bekymring

Børn, hvor det vurderes, at der er særligt behov for støtte eller for at opretholde kendte rutiner og rammer, og hvor store skift i dagtilbud eller skoler vil have stor negativ betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I forhold til yderligere eksempler og uddybende svar. Læs på www.uvm.dk/corona

Er der spørgsmål vedrørende nødpasning, tvivl eller andre opmærksomheder i forhold til nødpasning på skolen, kan der altid rettes henvendelse til skolens ledelse.

 

Pensionister kan få mad fra kommunens madservice

Er du pensionist eller kender du nogle pensionister der ikke selv kan komme ud at handle i øjeblikket?
Så kan du bruge kommunens madservice. Du skal kontakte kommunens visitation på 62 23 40 00. De kan visitere til madservice.
Der vil kunne blive leveret mad fra det Gode Madhus og Det Danske Madhus.

COVID-19 og din virksomhed
Covid-19 fylder hos os alle i disse dage, og det kan ikke undgås at få konsekvenser for alle virksomheder. Erhvervskontoret sidder klar til at støtte virksomhederne i Svendborg Kommune i denne tid, så tøv ikke med at kontakte os med stort som småt. Vi holder fysisk lukket, men vi er klar til at hjælpe online.

Læs mere om    COVID-19 og din virksomhed

GRATIS PARKERING I SVENDBORG FORLÆNGET
De kommunale parkeringspladser - som du kan kende på de BLÅ P-skilte! - er gratis til og med 13. april 2020

Det sker for at undgå udfordringer for personale og service af P-automaterne i den periode, hvor vi skal undgå at sprede coronavirus.

 

OPDATERET 23. marts

Fitness uden fitness-redskaber.

Sådan er det indtil videre i Svendborg Kommune. Vi har lukket det fitness-redskab, der står ved Christiansminde legeplads. Og opfordrer til at løbe eller gå en tur en tur i stedet. Nå ja, du kan også tage armbøjninger eller maverulninger, nu hvor du ikke kan bruge fitness-redskaberne.

 

Hold dig orienteret på andre sprog - Stay informed in other languages

KENDER DU NOGEN, som har svært ved at forstå dansk?

Aktuel information om vores fælles kamp imod spredningen af coronasmitte er vigtig og relevant for os alle! 
- også hvis du har svært ved at forstå dansk.
 

 

OPDATERET 21. MARTS

Meld dig til Jobbanken

Vi har brug for flere hænder til vores ældreområde i Svendborg Kommune. Du kan hjælpe. I de kommende uger forventer vi, at få flere borgere hjem fra sygehusene.
Vi får udfordringer med flere sygemeldte medarbejdere – selv om vi p.t. har færre sygemeldinger end normalt. Vi skal passe coronapatienter.

Derfor opretter Svendborg Kommune en Jobbank. Så hvis nogle borgere med en sundhedsfaglig baggrund, tidligere studerende, tidligere ansatte ønsker at hjælpe i nødberedskabet, tager vi gerne imod en hjælpende hånd.
I kan kontakte Janne Ditlevsen på tlf. 24 88 68 57. Så vil I blive skrevet op i jobbanken.

Samtidig oplever vi, at en del pårørende selv ønsker, at passe deres ældre pårørende for at aflaste hjemmeplejen. Det er et fint bidrag. Hvis andre går med de samme tanker, er I velkomne til at kontakte vores visitation på tlf. 21 60 80 46.
Pas på hinanden - det du gør nu, gør en forskel

Gratis parkering på de kommunale parkeringspladser

Det er gratis at parkere på de kommunale parkeringspladser i Svendborg Kommune. Det gælder foreløbig frem til den 29. marts. Både vores parkeringsvagt og medarbejderne hos det firma, der servicerer parkeringsautomaterne er sendt hjem for at undgå at sprede coronavirus.
De kommunale P-pladser kan du kende på de BLÅ P-skilte.

 

OPDATERET 20. marts

Renovering af kajstrækning

I forbindelse med renovering af kajstrækning ved Ring Andersen og ved Yachtbroker, er vi nødt til at ramme en ny stålspuns.

Arbejdet vil foregå på Frederiksø på kajanlægget. 

Arbejdet begynder onsdag den 25. marts. Det slutter mandag den 27. april. Der arbejdes ikke i påsken.

Der vil blive arbejdet fra mandag til torsdag i perioden i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 18.00.

Vi håber ikke, at det vil give for mange gener, mens arbejdet står på. Men helt undgå at larme kan vi ikke.

Hele projektet forventes at stå færdigt omkring midten af juli 2020.

 

Vi er parate til din byggesag

Selv om Danmark i øjeblikket er ramt af ”Corona-tilstand”, er byggeriet fortsat i gang. Også her på Sydfyn.

Svendborg Kommune har fået henvendelser fra både bygge- og rådgiverbranchen samt fra borgere om, vi forsat behandler byggesager nu hvor Svendborg Kommune er lukket ned.

Svaret er et stort og rungende JA.

Vi gør det fra vores hjemmearbejdspladser.

Så hvis du går med byggeplaner, så er gode kolleger i Byg parate ved telefonen til at hjælpe dig.

Vi kan fanges på tlf. 62 23 33 33. Mandag og tirsdag svarer vi fra kl. 10-14. Onsdag er lukket – så vi kan sagsbehandle. Torsdag har vi åbent på telefon fra kl. 10-16.30 og fredag fra kl.10-14.

Du kan også skrive til os på byg@svendborg.dk

Har du behov for et møde? Ja, så klarer vi også det. Enten via Skype eller et almindeligt telefonmøde.

Så ring eller skriv til os.

Netop i denne tid er det vigtigt, at vi kan hjælpe hinanden. Det vil vi gerne i Byggesag - også fra vores hjemmekontor-arbejdspladser.

Ungeafdelingen

Åbningstider i Ungeafdelingen i forbindelse med coronavirus situationen. Ungeafdelingen holder åben for telefoniske henvendelser i den normale åbnings-/telefontid.

De planlagte lægesamtaler for unge, der er indskrevet i behandling afholdes i Ungeafdelingen.
Samtaler med behandlerne afholdes over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, kan der arrangeres fremmøde i Ungeafdelingen.

 

Alkoholbehandling
Åbningstider i Alkoholbehandlingen i forbindelse med Coronavirus situationen. 

Vi har stadig åben for afrusning tirsdag ml. kl. 9 & 10, hvor der er en læge og sygeplejerske tilstede. 

Ligeledes telefonisk henvendelse alle hverdage ml. kl. 9 & 13.

Vi har også åben for nye henvendelser.

 

Vi kan hjælpe hinanden

Risikoen for smittespredning af coronavirus forhindrer, at vi mødes som vi plejer.
Det skal IKKE forhindre, at vi hjælper hinanden.

Kontakt mellem Mennesker i Frivlligehuset er i gang med at samle en liste over lokale on-line fællesskaber og aktiviteter.
Du kan her se en oversigt over initiativer, der kan hjælpe, støtte og inspirere os alle i denne "Corona-tid"

Du kan se alle initiativer her. Hvordan kan jeg hjælpe?
 

 

OPDATERET 19.marts

Virksomheder kan sende ansatte på kursus

Coronavirussen har sendt mange virksomheder indenfor Service-, Turisme-, Hotel- og Restaurationsbranchen i knæ . Men heldigvis kommer der også en tid efter. Derfor er der behov for, at dine medarbejdere og din virksomhed er parat. Det kan ske ved at efteruddanne dem. Derfor har arbejdsmarkedsparter udviklet et 100 % landsdækkende online forløb, der kan bruges til efteruddannelse og faglig opkvalificering. Derfor håber vi, at du og din virksomhed vil bruge den mulighed.

 

Skolebusser stopper med at køre

Fra fredag morgen den 20. marts er det slut med at køre med skolebusser i Svendborg Kommune.

Årsagen er, at busserne i denne uge næsten har kørt uden passagerer, da skoleeleverne er sendt hjem.

Derfor er det både ud fra et miljø- og fornuftsperspektiv rigtigt at lukke de ruter, indtil skolerne åbnes igen.

Elever der er i nødpasning på skolerne, og har skolekort eller rejsekort kan køre gratis med ”flextur”. Den skal bestilles på tlf 63 11 22 55.

 Følgende rutenumre vil blive lukket: 200, 201, 210, 211, 215, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 280 og 281. Det er alle ruter, der kører en gang om morgenen og tre gange om eftermiddagen. De kører primært som skolebusser.

Bybusruterne - 230, 240/241 og 250)- vil fortsat køre. Det samme gælder de regionale og fælleskommunale ruter 161/162, 912/913 og 930/932.

En opgørelse fra FynBus viste at der i tirsdag den 17. marts på otte ruter ikke var nogen passagerer med. På de resterende 5 ruter, var der 3 personer med på morgenturen, samt 6 personer i alt om eftermiddagen fordelt på 15 afgange.

En række andre fynske kommuner lukker også deres skolebuskørsel.

Du kan læse mere www.fynbus.dk/coronavirus

 

Vær ekstra opmærksom på fup om Coronavirus og andre gode råd til en mere digital hverdag 

Mange af os holder i disse dage særligt øje med nye information om, hvordan vi skal forholde os til Coronavirus. Det er ikke gået svindlernes næser forbi og det forsøger de at udnytte til fulde. Vær derfor ekstra opmærksom i din digitale færden.
Du finder god information om sikker digital adfærd samt hvilke advarsler, der pt. er observeret på www.sikkerdigital.dk/borger eller i app’en  ”Mit digitale selvforsvar”. 
 

OPDATERET 18. marts

Ældreområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt forbud mod at der kan ske besøg på kommunale og private plejehjem. Det sker for at forebygge og inddæmme corona-smitten.

Udover plejehjemmene omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer. Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Det vil fortsat være muligt at besøge kritisk syge og døende pårørende.

Kontakt det plejecenter hvor din pårørende hører til.

 

Socialområdet - Forbud mod besøg på bosteder

Grønnemoseværkstederne holder lukket til og med mandag den 13.april.

Der er af Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private bosteder. For Svendborg Kommune gælder det alle botilbud og støttecentre. Beslutningen omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger og gælder indtil videre.
Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en borgers nære pårørende. Kritiske situationer er uopsættelige besøg hos en kritisk syg eller døende person.

Såfremt pårørende ønsker at tage en beboer på ophold, kan opholdet ikke afbrydes i forbudsperioden.

Pårørende opfordres til at vedligeholde kontakt på anden vis og kan kontakte tilbuddet for at afdække muligheder for kontakt via f.eks. Skype, Facetime mv.

Sagsbehandling i Myndighed og Ungekontakten er som udgangspunkt telefonisk eller skriftlig. Svinget 14 og Ungekontakten har lukket. Myndighed kan kontaktes på telefon 6223 3970 i normal åbningstid.

Café Aroma, På Hjørnet og Impuls er lukket for andet end individuelle aftaler indtil den 13. april.

Café Møllen, På Banen og Den Blå Lagune er lukket af hensyn til begrænsningen i antal, der kan forsamles, og under hensyn til at reducere smittespredning.

Forsorgscenter Sydfyn fortsætter uændret.

Støtte- og kontaktpersoner (SKP) samt udsattesygeplejersker kontakter borgere telefonisk, hvor det er muligt. Opsøgende funktion fastholdes i forhold til særligt udsatte borgere. Der er iværksat særlige tiltag i forhold til udlevering af sprøjtekit. Der er desuden iværksat mulighed for at udlevere mad til særligt socialt udsatte. Udsattes kendte opholdssteder besøges løbende.

Behandlingscenter Svendborg Voksen- og Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen afholder samtaler via telefon.

Kontaktmulighed til behandlingsafdelingerne på telefon i afdelingernes normale åbnings-/telefontid.  

Den sundhedsfaglige behandling opretholdes. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet kl. 8-12 mandag-fredag. Alkoholbehandlingen har åbent for afrusning tirsdag kl. 9-10.

Behandlingstilbuddene er fortsat åbne for borgere, der ønsker at komme i behandling. Kontakt afdelingerne via telefon for nærmere aftale.
Alkoholbehandlingen telefon 62 23 66 66.

Ungeafdelingen telefon 62 23 65 50.

Voksenafdelingen telefon 62 23 49 90

Bostøtte, § 85, udføres telefonisk, hvor det er muligt.

Beslutningerne sker i respekt for myndighedernes udmeldinger og for at medvirke til at reducere smittespredning. Der er foretages løbende vurdering af behov for justering af indsatsen.

 

Besøg af Sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken kommer kun på hjemmebesøg hos familier med nyfødte spædbørn og kun indtil disse er i trivsel. Besøget bliver så kort som muligt.
Alle andre, som har aftaler med sundhedsplejersken, vil få en opringning og tilbydes råd og vejledning pr telefon.
Alle er meget velkomne til at kontakte deres sundhedsplejerske hver dag via telefon eller mail. Hvis egen sundhedsplejerske ikke træffes, kan man kontakte kontoret på telefon 62234070.
HVIS der er tegn på sygdom i familier, der venter besøg, bedes sundhedsplejersken orienteres.
NÅR sundhedsplejersken kommer på besøg bedes dette foregå i et lokale, hvor kun mor og evt. far er tilstede. VASK HÆNDER OG HOLD AFSTAND.

 

Kulturregion Fyn

Grundet COVID-19 har Kulturregion Fyn valgt at sætte Kultur & Sundhedspuljen, der havde ansøgningsfrist 3. april, i bero. Ny ansøgningsfrist udmeldes senere. 

Læs mere https://www.kulturregionfyn.dk/nyheder/kultur-sundhedspuljen-saettes-i-bero-pga-covid-19

Ansøgningsfristen for Kulturregion Fyns Visuel Kulturpulje er udsat til 23. april.

Læs mere https://www.kulturregionfyn.dk/nyheder/visuel-kulturpulje-ansoegningsfristen-udskydes-til-23-april-2020
 

OPDATERET 17. marts

Kl. 11.30

 

FynBus og Coronavirussen

Coronavirussen har også indflydelse på den offentlige transport. FynBus har derfor lavet en særlig hjemmeside om coronavirussen.

Du finder den på www.fynbus.dk/coronavirus.

Her vil Fynbus lægge information ud til kunderne i den kommende tid. Der henvises direkte til siden fra forsiden af FynBus’ hjemmeside. Ligesom mange brugere på Fynbus' Facebookside allerede nu henviser til siden.

I Svendborg Kommune kører lokalruterne som vanligt indtil videre. Om nogle ruter skal lukkes ned for en periode, tager vi tilling til i løbet af denne uge, når vi får trafiktal fra Fynbus. Det kommer bl.a. an på hvor mange børn der er tilmeldt nødpasning på den enkelte skole. 

 

 

Kl. 10.45

Leverandør-listen

Har du husket at melde dig til leverandørlisten i Svendborg Kommune?

Det er vigtigt, at du står på den, hvis du vil levere eller arbejde for Svendborg Kommune.

Som du måske har hørt vil Svendborg Kommune sætte gang i mindre renoverings- og anlægsopgaver i den kommende tid. Det sker for at hjælpe lokale håndværkevirksomheder her i ”corona-virus” tiden.

Så hvis du vil i betragtning, så meld dig på leverandørlisten, hvis du ikke allerede står der.

Hvor mange og hvilke opgaver vi sætter i gang er endnu ikke afgjort.

Leverandørlisten

OPDATERET 16. marts

Kl. 16.00

Coronavirussen har lukket Svendborg Kommune for personlig henvendelse foreløbig frem til og med 13. april.
Du kan stadig komme i kontakt med os via Borgerservice.

Her er telefonerne åbne.
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-14

Vi ser frem til at betjene dig.

OPDATERET 15. marts

Kl.16.50

Mandag morgen kan du som altid ringe til Svendborg Kommunes hovednummer 6223 3000. Den medarbejder, der tager telefonen, sidder hjemme hos sig selv. Vi tror på teknikken virker, men bær over med os,  hvis det driller.

Vi glæder os til at hjælpe dig.
Pas på hinanden - det du gør nu, gør en forskel.

 

OPDATERET 14. MARTS

Kl. 17.30

Genbrugstationer lukket for private

Vand og Affald har i dag kl. 16.30 besluttet at lukke genbrugsstationerne i Svendborg og Hesselager for private. 

Årsaagen er, at de to genbrugsstationer har oplevet et massivt pres fra folk, der ikke bor i Svendborg Kommune, fordi genbrugspladserne i nabokommunerne er lukket ned.
Det er derfor ikke længere forsvarligt at holde åbent af hensyn til eventuel smittespredning.

Der er åbent for erhverv på genbrugsstationen på Miljøvej 10 i Svendborg hverdage fra 7:30-10.

Storskrald og dagrenovation hentes som normalt. 

Miljøstationer (de blå kuber til hhv. glas og papir, der er opsat i hele byen) tømmes fortsat.

Der er lukket for personlig betjening i administrationen og anlægsafdeling på Ryttermarken 21 i Svendborg. 

Telefon 63 21 55 15 og mail er åben for henvendelser, men ikke bemandet som vanligt. Hav derfor tålmodighed når du henvender dig.

Rullende information om nye affaldsordninger er aflyst.

Al planlagt arbejde med vand- og kloakledninger er udsat. Igangsat arbejde færdiggøres

KL.16.00

Svendborg Kommune betaler regninger hurtigt

Store dele af erhvervslivet mærker allerede nu konsekvenserne af Coronavirussen i Danmark. Deres omsætning falder. Ordrer annulleres. Det kan aflæses på bundlinien.

Derfor har Svendborg Kommune besluttet, at kommunen vil betale sin regninger hurtigst muligt de kommende 14 dage, uanset hvornår der er betalingsfrist.

Det er et lille skridt hvor vi kan hjælpe virksomhederne i vores lokalområde. Ifølge tal fra vores økonomiafdeling drejer det sig om 60 millioner kroner, som vi vil betale hurtigere, så vi kan være med til at sikre at virksomhederne ikke bliver økonomisk og likviditetsmæssigt presset som følge af Coronavirussen.

Konkret betyder det, at alle medarbejdere, der håndterer faktura, fremrykker betalingsdatoen til virksomheder, både ventede betalinger og for faktura, der modtages de næste 14 dage. På den måde får virksomhederne deres penge hurtigere, og kan på den måde får lettet trykket på deres likviditet.

KL. 15.10

Færgerne til Skarø, Drejø og Hjortø

I forbindelse med nye anbefalinger vedrørende offentlig transport, gælder følgende for transport med Højestene og Hjortøboen.

Passagerer der medtages på overfarten i køretøj skal opholde sig i dette eller udendørs på vogndækket. Der er ikke adgang til færgens indendørs arealer uanset den sundhedsmæssige situation.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer henstiller vi, at du inden rejsen med Højestene og Hjortøboen kontakter os på Tlf.: 2128 7938.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer og er i bil, vil du få tilladelse til og påbud om, at være i din bil under overfarten og må således ikke opholde dig i saloner på færgen.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer og er gående vil vi bede dig om ikke at rejse med Højestene og Hjortøboen, da vi ikke har faciliteter, hvor du kan opholde dig isoleret fra andre.

Vi henstiller, at du kontakter sundhedsmyndighederne og beder dem om vejledning og om at organisere transport for dig. 

Vi henstiller at alle passagerer holder afstand til hinanden.

Vi henstiller, at man ikke betaler med kontanter på færgen, men betaler med kort eller MobilPay.

I øvrigt henviser vi til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvordan man bør forholde sig i den nuværende situation.

KL. 14.50

Butikkerne kan nu få leveret varer døgnet rundt.

Alle kommuner er fra regeringen blevet opfordret til at fravige reglerne for vareindlevering til dagligvarebutikker. Det bakker vi i Svendborg Kommune op. Formålet er, at butikkerne løbende kan få fyldt hylderne,hvilket er til gavn for alle.

Svendborg Kommune vil derfor acceptere levering af dagligvarer fra virksomheder til dagligvarebutikker døgnet rundt. Det betyder også, at Svendborg Kommune accepterer varekørsel til dagligvarebutikker i eksempelvis gågaden udenfor de normale tidsrum for varekørsel.

VI ved, at det kan give gener for nogle. f.eks. lidt ekstra støj på skæve tidspunkter. Men vi håber på forståelse i den situation vi har i øjeblikket.

Foreløbig gælder det til og med 13. april 2020.

OPDATERET 13. MARTS 

Kl. 14.55

CSV-Sydfyn / Svendborg Heldagsskole

Centeret og skolerne er lukket ned.

Der er etableret nødpasningsplan for Svendborg Heldagsskole samt Kollegiet.

Der kan fortsat taget kontakt til følgende:

Centerleder: Søren Bay Koch tlf. 24886383

Afdelingsleder på Svendborg Heldagskole Steen Schmidt Møller: tlf. 30585307

Afdelingsleder på CSV-Sydfyn  STU Gert Hjuler:  tlf. 30129612

Afdelingsleder på Kollegiet pt. Mie Petersen tlf. 51553295

Kl. 14.50

Nødpasning i dagtilbud

Der er nu etableret nødpasning på dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune.

I alle dagtilbud har der været en dialog med forældre omkring behovet for nødpasning.

Af hensyn til smitterisiko samles nødpasningen ikke i større grupper, men etableres som udgangspunkt de steder, hvor der er et behov. Nødpasningen tilpasses løbende, hvis behovet ændrer sig.

I første omgang har Svendborg Kommune etableret nødpasning i 16 børnehuse og hos otte dagplejere for op til omkring 85 børn.

Det svarer til at forældrene til godt 96 % af de 2230 af børn i kommunale og selvejende dagtilbud har fundet andre muligheder.

Har du som forælder uafklarede spørgsmål om nødpasning, så kontakt din pædagogiske teamleder. Du finder kontaktoplysninger her på www.dagtilbudisvendborg.dk - se under de enkelte børnehuse og dagplejegrupper.

Kl. 14.00

Nødberedskab skoler

Alle skoler har nu oprettet fleksibelt nødberedskab, som kan skrues op og ned, afhængig af antallet af børn. Der er lærere og pædagoger i nødberedskabet og ledelse til stede på alle skoler i Svendborg Kommune.

Vi har valgt at have nødberedskab på samtlige skoler (de skoler, der har flere matrikler har samlet nødberedskab på en matrikel), så børnene møder ind i trygge omgivelser med kendte voksne – og vi minimerer risikoen for smitte spredning, når vi ikke blander børnene fra forskellige skoler. Forældre kan altid kontakte ledelsen, hvis der opstår behov for nødpasning.

Alle elever og forældre skal holde sig opdateret via Aula, hvor der vil komme info fra lærerne om hjemmearbejde m.v.

Vi har i alt pt 48 antal elever tilmeldt nødpasning på tværs af alle skoler. Vi har  fleksible løsninger klar, hvis tallet går op eller ned de næste uger.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder alle hjemmefra. Alle kommunikationslinjer er åbne, og alle medarbejdere kan nås pr mail, telefon og Skype. PPR´s administration kan kontaktes som sædvanligt i den sædvanlige åbningstid. Aftalte møder og udadrettede aktiviteter i perioden aflyses, flyttes eller konverteres til ”fjernkommunikation” (telefon, mail, Skype).

UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder alle hjemmefra. Alle vejledere træffes på telefon og mail. Unge og forældre kan kontakte deres vejleder, hvis der er behov.

 

Kl. 12.45

Havnekontoret og færgedriften til øerne

Færgerne sejler efter normal fartplan. Havnekontoret er lukket for personlig henvendelse, men telefonerne er åbne. Billetter kan bookes og købes som vanligt.

Se mere på https://www.svendborg-havn.dk/

Kl. 10.30

Seniorbio

Foreløbig aflysning af sidste film i seniorbio tirsdag den 17.03.20 . For at forebygge spredning af Coronavirus har  Scala og Svendborg Kommune valgt at følge statens anbefalinger om ikke at samles til møder, som ikke er tvingende nødvendige. Scala lukker helt i 14 dage. 

Når situationen blive normal igen, vil vi kigge på om det kan lade sig gøre at lave en erstatningsforestilling.

Kl. 9.00
Besøg af sundhedsplejersken

For at begrænse smitte med Coronavirus er Svendborg Kommune lukket ned for alle ikke kritiske opgaver. Sundhedsplejersken kommer stadig på hjemmebesøg hos familier med spædbørn indtil de er ca. to måneder gamle.

Alle andre, som har aftaler med sundhedsplejersken, vil få en opringning og tilbydes råd og vejledning pr telefon. Alle kan kontakte deres sundhedsplejerske hver dag via telefon eller mail. Hvis egen sundhedsplejerske ikke træffes, kan man kontakte kontoret på telefon 62234070.

Kl. 8.30

UNGEKONTAKTEN

Ungekontakten er lukket for personlig henvendelse til og med den 13. april 2020.

Skal du i kontakt med en af Ungekontaktens afdelinger skal du følge nedenstående anvisninger. Du kan ligeledes løbende holde dig orienteret om Coronavirus situationen på www.svendborg.dk.

Kontakt til UU Sydfyn:

Vejledere kan kontaktes på sædvanlig telefon og mail. UU Sydfyns hovedtelefon er ligeledes åben på tlf. 23314675.

Kontakt til Jobcenter, Team Uddannelse:

Ved nødvendige henvendelser til Jobcentret kan Team ydelse træffes telefonisk på 62233606 i hverdagene fra kl. 10.00 – 12.00.

Kontakt til Socialafdeling Myndighed:

Sagsbehandling foregår som udgangspunkt telefonisk. Socialafdeling Myndighed kan kontaktes på tlf. nr. 6223 3970 i normal åbningstid, ligesom den enkelte sagsbehandler kan kontaktes på sædvanlig mail eller telefon.

Du kan også kontakte os på mail: social.modtagelse@svendborg.dk

Kontakt til Familieafdeling:

Familieafdelingen kan kontaktes på tlf. 62234600 eller mail familieafdelingen@svendborg.dk, ligesom den enkelte sagsbehandler kan kontaktes på sædvanlig mail eller på telefon.

Kontakt til Åben Anonym Rådgivning:

Der kan fortsat tages kontakt til Åben Anonym Rådgivning. Der er dog lukket for fremmøde, og alle samtaler afholdes telefonisk.

For børn og familier under 15 år:  Tlf. : 24 88 66 46 i tidsrummet: Mandag - torsdag kl. 9-10

For unge og deres forældre fra 15-25 år: Tlf. 24 88 66 53 eller tlf. 51726379         

Kontakt til SSP:

SSP kan kontaktes på sædvanlig telefon og mail ssp@svendborg.dk

OPDATERET 12. MARTS

 Kl. 20.30

Familieafdelingen

Familieafdelingen, herunder Ungekontakten er lukket for fremmøde, med mindre særlige forhold gør sig gældende.
Der er etableret et beredskab på det specialiserede børn- og unge område.  Alle aftaler, besøg, møder mv. som kan udsættes, vil blive udsat eller afholdt telefonisk.
Familieafdelingen kan fortsat kontaktes telefonisk eller pr. mail.
Underretninger behandles som sædvanligt i perioden.

Kl. 16.00

Svendborg Event lukker

Svendborg Event på Havnepladsen lukker sit kontor indtil 13. april.

Kontoret kan kontaktes på telefon eller på mail.

Svendborg Event 30 18 58 42

Shopping Svendborg 30 18 58 42

Svendborg Turistbureau 30 18 58 43

Maritimt Center 30 18 58 41

SVEND – hele Danmarks Filmpris 29 47 73 17

www.svendborgevent.dk

Kl. 15.35

VAND OG AFFALD

Vand og Affald i Svendborg lukker for personlig betjening på deres kontor på Ryttermarken 21 i Svendborg. I stedet kan Vand og Affald kontaktes via telefon 62 21 55 15 eller via deres hjemmeside www.vandogaffald.dk

Genbrugsstationen i Svendborgs åbningstider ændres fra torsdag den 12. marts til 7.30-16.30 alle dage. Åbningstiderne gælder både for private og erhverv.

Genbrugsstationen i Hesselager ændrer ikke på åbningstiderne.

Kl. 14.15

Børn og Unge

På børne- og ungeområdet vil der være etableret et nødberedskab for skoler og dagtilbud. Der vil blive etableret et nødberedskab for 0.- 3. klasserne på skolerne. Vi opfordre til, at forældre holder sig orienteret via Aula og Børneintra.

På kultur- og fritidsområdet lukkes alle institutioner ned pr. d.d., ligesom alle kommunale arrangementer er udsat/aflyst til 13. april.

Ungdomsskolen og Musikskolen er lukket. Ligeledes vil de kommunale haller incl. svømmehallen være lukket.

Sundhedsområdet

Sundhedsplejen

Familier med spædbørn vil få besøg af sundhedsplejersken som vanligt.

Det er muligt at henvende sig telefonisk og på mail til sundhedsplejen, og samtaler og anden rådgivning til børnefamilier vil som udgangspunkt foregå over telefonen eller pr. mail. Der vil ikke være åbent i Sundhedsplejens Hus.

Al gruppeaktivitet, aktivitet på skoler og dagtilbud er aflyst.

Tandplejen

Alle planlagte aftaler er aflyst. Det vil være muligt at kontakte tandplejen telefonisk.

Træning

Borgere der har brug for genoptræning, vil blive kontaktet telefonisk. Der vil være instruktion i hjemmeøvelser og kun i meget begrænset omfang vil der være mulighed for individuel behandling.

Igangværende holdtræning aflyses. Det vil være muligt at kontakte træningsafdelingen telefonisk.

Sundhedshus

Alle holdaktiviteter aflyses. Der vil være en reduceret genoptræningsaktivitet. Borgere med behov for genoptræning vil blive kontaktet telefonisk og vil blive instrueret i hjemmetræning.

Det vil være muligt at kontakte personalet i Sundhedshuset telefonisk. Der vil i meget begrænset omfang være mulighed for individuel behandling i Sundhedshuset.

Miljø og Byg

Her vil der som udgangspunkt varetages de forskellige myndighedsopgaver, som området har. Det kan medføre længere sagsbehandlingstid.

Jobcentret

Jobcentret har lukket ned for personlig betjening. Jobcentret følger anbefalingerne fra Beskæftigelsesministeriet. Det betyder, at reglerne om beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område fortolkes så de i mindst muligt omfang får ydelsesmæssige konsekvenser for ledige eller syge borgere. Det gælder indtil videre.

Der er etableret et beredskab så borgere kan få deres ydelser, og nyledige kan få behandlet deres ansøgning.

Jobcentret udsætter alle personlige samtaler.

Kl. 13.00 - Svendborg Biblioteker
Svendborgs Biblioteker lukker - alle arrangementer i marts er aflyst
Svendborg Bibliotek samt alle lokalbiblioteker holder lukket fra i torsdag d. 12. marts kl. 18 til og med mandag 13. april 2020.
Yderlig information fra Svendborg biblioteker

Kl. 12.30 - Socialområdet

 • Grønnemoseværkstederne holder lukket fra mandag den 16. marts til mandag den 13. april. 
 • Alle besøg på botilbud og i støttecentre skal minimeres.

  Det betyder at:
  • Det henstilles til at pårørende udskyder deres besøg, og hvis ikke det er muligt, skal de kontakte personalet forud for et besøg
  • At besøgende kommer enkeltvis og at besøgene KUN foregår i borgerens eget hjem og ikke i fælleslokaler
  • De frivillige der normalt er tilknyttet ikke kommer på plejecentret, indtil videre frem til 27. marts
    
 • Sagsbehandling i Myndighed og Ungekontakten er som udgangspunkt telefonisk. Svinget 14 og Ungekontakten har lukket. Myndighed kan kontaktes på 6223 3970 i normal åbningstid.
 • Café Aroma, Væresteder, På Hjørnet og Impuls er lukket for andet end individuelle aftaler indtil den 27. marts.
 • Forsorgscenter Sydfyn fortsætter uændret. Støtte- og kontaktpersonordning og udsattesygeplejerskerne afklares telefonisk, hvor det er muligt. Opsøgende funktion fastholdes i forhold til særligt udsatte borgere.
 • Behandlingscenter Svendborg Voksen- og Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen afholder samtaler via telefon.

  Kontaktmulighed til behandlingsafdelingerne på telefon i afdelingernes normale åbnings-/telefontid.  

  Den sundhedsfaglige behandling opretholdes. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet kl. 8-12 mandag-fredag. Alkoholbehandlingen har åbent for afrusning tirsdag kl. 9-10.

  Behandlingstilbuddene er fortsat åbne for borgere, der ønsker at komme i behandling. Kontakt afdelingerne via telefon for nærmere aftale.
  Alkoholbehandlingen telefon 62 23 66 66.

  Ungeafdelingen telefon 62 23 65 50.

  Voksenafdelingen telefon 62 23 49 90

 • Bostøtte, § 85, udføres telefonisk, hvor det er muligt.

Kl. 11.00 - Pleje og Demenscentre 

 • Alle aktivitetscentre og Demenscenter Sydfyn lukkes frem til 13. april. Borgerne orienteres.
 • Alle besøg på kommunens plejecentre skal minimeres.
  Det betyder at:
  • Det henstilles til at pårørende udskyder deres besøg, og hvis ikke det er muligt, skal de kontakte personalet forud for et besøg. 
  • At besøgende kommer enkeltvis og at besøgene KUN foregår i borgerens eget hjem og ikke i fælleslokaler
  • De frivillige, der normalt er tilknyttet ikke kommer på plejecentret, indtil videre frem til 13. april
  • Borgere der KUN får rengøring har i første del af nedlukningen fået aflyst rengøring. De borgere vil nu blive tilbudt rengøring igen.

 • Selvtræning på plejecentre er aflyst
 • De borgere, der modtager sygepleje i klinikkerne, kan fortsat komme i klinikkerne (Med undtagelse af Hostrup hvor adgangsvejen er gennem plejecentret – de borgere vil få et andet tilbud) 
 • I forhold til madudbringning og levering af hjælpemidler, så er udgangspunktet at dette afleveres ved hoveddøren/på trappen, såfremt borgere/pårørende/personale kan hjælpe med at tage det ind.
 • Sagsbehandling på Ældreområdet foregår som udgangspunkt telefonisk

  Oversigt ældreboliger

OPDATERET 11. MARTS

Alle eksterne arrangementer arrangeret af Svendborg Kommune eller institutioner under Svendborg Kommune, såsom borgermøder, forældremøder, dialogmøder, foredrag, koncerter etc. skal som hovedregel udskydes eller aflyses. Beslutningen træder i kraft i dag.

Det gælder foreløbig indtil 13. april 2020.

 

OPDATERET 10. MARTS

I denne tid, hvor en del danskere kan være smittet med coronavirus, er det vigtigt, at vi gør en ekstra indsats for at passe på vores ældre og svage medborgere. Det kan have store konsekvenser, hvis de bliver ramt af virussen.

Derfor er det vigtigt, at alle begrænser deres fysiske kontakt med de ældre og svage medborgere, hvis du føler dig sløj.

Svendborg Kommune har derfor besluttet, at aflyse alle arrangementer på hele ældreområdet p.g.a. Cororavirus. Aflysningene gælder foreløbig indtil 13 april 2020.

OPDATERET 6. MARTS

Seneste anbefalinger til reduktion af corona smitte

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu at man aflyser eller udsætter arrangementer med mere end 1000 deltager indtil udgangen af marts.

Der er også kommet en skærpelse af anbefalingerne om hvad du selv kan gøre for at forebygge smittespredning.

De anbefaler at:

stoppe med at give håndtryk, kram og kys

at holde afstand til hinanden og undgå forsamlinger hvor man står tæt

fortsat skrue op for håndhygiejnen

og ikke hoste i hånden, men i ærmet

Der er lavet en ny hjemmeside hvor man kan holde sig orienteret www.coronasmitte.dk 

Plakat om at forebygge smitte -dansk

OPDATERET 4. MARTS

Læs mere om forholdsregler og få svar på spørgsmål om, hvordan du som borger skal forholde dig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). Her kan du også finde "Spørgsmål og svar om ny coronavirus"

Der er nu kommet to nye skærpelser fra Sundhedsstyrelsen i forhold til Corona virus

Den ene er rettet mod borgere generelt. Den anden er rettet mod personale på sundheds- og ældreområdet.

Personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, skal holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Og de skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

”Vi opfordrer arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner til at bakke op om vores anbefalinger, så vi kan forebygge smittespredning i samfundet”, udtaler Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen.

Han understreger, at borgerne skal være opmærksomme på symptomer som feber, hoste eller åndenød, og selvisolere sig, hvis de bliver syge, og ringe til lægen, i stedet for at sætte sig i venteværelset uden aftale.

Skærpede krav for personale

Sundhedsstyrelsen indfører skærpede krav for personale på sundheds- og ældreområdet. Det gælder personale, der har direkte kontakt til borgere og patienter. Personalet skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder. Det gælder både for de medarbejdere, der allerede er indrejst i Danmark inden for de sidste 2 uger, og for dem, der er på vej hjem.

Sundheds- og omsorgspersonale der skal blive hjemme skal følge de forholdsregler som Sundhedsstyrelsens beskriver, som bl.a. omfatter daglig temperaturmåling og selvisolation, hvis man får feber, hoste eller andre symptomer på COVID-19. Medarbejdere, der udvikler tegn på sygdom, vil følge de almindelige retningslinjer for håndtering af mistanke om COVID-19.

Alle, der inden for de sidste 14 dage har været i et land eller område, med generel eller lokaliseret smittespredning, eller som har været i kontakt med en patient med COVID-19, skal fortsat ringe til læge, og ikke møde op i venteværelse m.v., hvis de udvikler symptomer, se www.sst.dk/corona

Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om COVID-19: www.sst.dk/corona

Nedenfor har vi samlet en gode råd om Corona-virus

Forebyg smitte fra Corona-virus

God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Mere nyt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona