Høring om tilladelse efter vandløbsloven til ændring i pumpedrift på matrikel 1aa, Bjørnemose Hgd., Tved.

Svendborg Kommune sender hermed vandløbsregulering af offentligt vandløb i 4 ugers høring.

Projektet omhandler tilladelse til genopstart af eksisterende pumpeanlæg på matr. nr. 1aa, Bjørnemose Hgd., Tved. Der er søgt om tilladelse til at pumpe i perioden fra 1. april til 1. november.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens § 17 og 38, jf. § 3 og 6 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Der skal desuden træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Nærmere oplysninger kan ses i høringsbrevet samt vedlagte bilag.

Bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til Svendborg Kommune senest den 8. december 2020natur@svendborg.dk

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du henvende dig til sagsbehandleren på tlf: 30 17 54 38 eller på ovenstående mail.