Høring af reguleringsprojekt i forbindelse med etablering af minivådområde ved Hesselager

Svendborg Kommune sender hermed et reguleringsprojekt i forbindelse med etablering af minivådområde på matr.nr. 20d og 56e, Vormark By, Hesselager i høring.

Tilladelsen forventes meddelt efter vandløbslovens §§ 17 og 48, jf. §§ 3 og 10 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Der forventes samtidig at blive truffet afgørelse i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 21226496.

Fra den 18. februar til den 18. marts 2021 kan der indsendes høringssvar til den påtænkte afgørelse. Høringssvar kan sendes til natur@svendborg.dk.