Høring af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, Strandgårdsvej 13 (5762)

høfde ved Strandgårdsvej 13 (5762)

Høring af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, Strandgårdsvej 13 (5762)

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse ved udbygning af høfde ud for matr. 1g V. Skerninge By, V. Skerninge beliggende Strandgårdsvej 13, 5762 Vester Skerninge.
Svendborg Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr. 59 af 21/01/2019).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder, men ligger ca. 2 km fra Natura 2000-område nr 127 Sydfynske Øhav.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 2. juli 2019 til natur@svendborg.dk.