Høring af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, Fredskovvej 10 og 10A, 5883 Oure

Kystbeskyttelse, Fredskovvej 10 og 10A (5883)

Høring af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, Fredskovvej 10 og 10A, 5883 Oure

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørende tilladelse til etablering af kystbeskyttelse ved skråningsbeskyttelse og høfder af sten samt etablering af terrassemur ved sommerhus på Fredskovvej 10 og 10A, 5883 Oure.

Svendborg Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr. 59 af 21/01/2019).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder, men ligger ca. 6 km fra Natura 2000-område nr 116 Centrale Storebælt og Vresen.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 1. juli 2019 til natur@svendborg.dk.