Udklip kystbeskyttelse kystvej 14 og 16 (5700)

Høring af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse, Kystvej 14 og 16 (5700)

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse ved skråningsbeskyttelse udført i træ ud for matr.nr. 8m og 8z Vindeby By, Bregninge beliggende Kystvej 14 og Kystvej 16 (5700) i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr. 913 af 30/08/2019).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger ca. 6 km udenfor nærmeste Natura 2000-område nr 242 Thurø Rev (H242).
 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 25. januar 2021 til natur@svendborg.dk (forlænget frist på grund af jul og nytår).