Høring af ansøgning om kystbeskyttelse, Skippervej 217 (5700)

luftfoto, kystbeskyttelse, Skippervej 217

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse, Skippervej 217 (5700)

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse ved skråningsbeskyttelse på matr. nr. 62s Thurø By, Thurø beliggende Skippevej 217, 5700 Svendborg.
 

Svendborg Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr. 59 af 21/01/2019).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder, men ligger ud til Svendborg Vildtreservat, der omfatter Svendborgsund, Thurø Sund og Thurø Bund.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 9. september 2019 til natur@svendborg.dk.