Højevej 27 (5771) - Lunde Skyttecenter - Revurdering af miljøgodkendelse

 

Der meddeles hermed jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 41a stk. 2 en revurdering af miljøgodkendelsen for skydebanen ”Lunde Skytteforening”, Højevej 27 (5771).

 

Udendørs skydebaner hører ind under listepunkt J 203 og der er udarbejdet standardvilkår for denne virksomhedstype.

Lunde Skytteforening har indsendt ansøgning om ændring af skydebanen på Højevej 27 (5771).

Ændringen består i at den kombinerede 25/50 meter bane ombygges så de 10 geværbaner reduceres til 5 og der etableres 10 nye pistolbaner. De pistolbaner er alle opført med 3 m frembygning, der fungerer som støjsluser. Der ønskes mindre justeringer af våbenklasser og skydetider.

 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens §91.

Klagen skal være skriftlig og skal sendes inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt meddelt. Det vil sige klagefristen er 09. oktober 2020.

Klagen skal sendes direkte til: Miljø- og Fødevareklagenævnet, via den digitale klageportal. Se nærmere på deres hjemmeside www.nmkn.dk.

 

Hvis der er spørgsmål, kan de rettes til undertegnede.

 

Venlig hilsen

 

Jacob Haass Svendsen

Miljøplanlægger

Dir. tlf. +4562233437