Heldagervej 19 (5700) Lovliggørelse af diverse sekundære bygninger

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til 39 m² udhus, 39 m² udhus, 15 m² overdækket terrasse, 33 m² løsdrift, 11 m² drivhus på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 12 Heldager By, Tved.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 31-08-2020 

Klagefrist til og med d. 28-09-2020