Frivillige aftaler skal beskytte vores fælles grundvand

Der har de seneste år været meget fokus på, at vi skal passe på ikke at forurene vores grundvand. En af de hyppigste årsager til forurening af vores grundvand er pesticider. 

Et af de steder, hvor der er stor risiko for, at pesticider finder vej til grundvandet, er ved vandværksboringer. Det sårbare område omkring en sådan boring kaldes et boringsnært beskyttelsesområde. Området er ekstra sårbart, fordi vandindvindingen skaber øget nedsivning omkring boringen.

 

Svendborg Kommune er i øjeblikket i gang med at udpege de boringsnære beskyttelsesområder, hvor der er størst risiko for, at pesticider siver ned i grundvandet. Dette arbejde forventes at blive afsluttet inden udgangen af 2022.

I den forbindelse foretager Svendborg Kommune risikovurderinger for hvert af de boringsnære beskyttelsesområder, og der skal på baggrund af disse indgås frivillige aftaler mellem lodsejeren, vandværket og kommunen.

De frivillige aftaler begrænser lodsejerens mulighed for at bruge pesticider i området omkring vandværksboringen. På den måde mindskes risikoen for, at der kommer pesticider i grundvandet.

 

Et nyt redskab til beskyttelse af grundvandet

På byrådsmødet den 29. juni 2021 blev det besluttet, at lodsejere nu kan tilbydes erstatning på ekspropriationslignende vilkår. I praksis betyder det, at den erstatning, der udbetales i forbindelse med en frivillig aftale, er skattefri for lodsejeren. Håbet er, at den nye mulighed kan være med til, at flere lodsejere vælger at indgå en frivillige aftale med kommunen og det lokale vandværk.

 

Frivillige aftaler er både til fordel for lodsejeren og for vandværket, der ejer boringen. Lodsejeren modtager kompensationen for ikke at bruge pesticider på sin jord, og vandværket undgår at skulle ekspropriere jorden.

Inden udgangen af 2021 inviterer Svendborg Kommune vandværkerne samt lokale interessenter til et møde om den fremtidige proces for frivillige aftaler.