Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan i Gammel Nyby

Baggrund

Da Minks planteskole i Gl. Nyby for år tilbage ophørte med sine aktiviteter, blev ejendommen i 2017 overtaget af en ny ejer, der nu planlægger at opføre otte boliger på ejendommen.

Teknik- og Erhvervsudvalget vedtog den 7. februar 2019 at igangsætte udarbejdelse af forslag til tillæg til Kommuneplan 2017-2029, samt forslag til lokalplan med en forudgående høring. Den forudgående høring blev gennemført i perioden d. 30. april 2019 til 3. juni 2019. Byrådet vedtog d. 21. januar 2020 at sende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring. 

Områdets anvendelse opretholdes således til boligformål, og gennem lokalplanens bestemmelser sikres det, at bebyggelsen bedst muligt indordner sig karakteren af den eksisterende landsbybebyggelse med hensyn til bebyggelsens placering på grunden og de anvendte byggematerialer. Projektets otte boliger er organiseret med inspiration i et trelænget gårdanlæg med en åben side mod vest. Ud mod Gammel Nybyvej placeres to sammenbyggede boliger med en maksimal facadelængde på 20 meter så det mest muligt tilpasser sig karakteren af landsbyens øvrige, gadeorienterede bygninger. De to øvrige boligrækker styres i lokalplanen gennem rummelige byggefelter med mulighed for at fastlægge den endelige placering under byggeriets projektering.

Find kommuneplantillæg og lokalplan nedenfor på siden.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden www.naevneneshus.dk, hvor der også er en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Du kan klage over afgørelser, der er truffet ud fra lov om planlægning, jf. lovens § 58. Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.  

 

Hvad kan du klage over?

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler.

 

Det er Planklagenævnet, der vurderer, om den konkrete afgørelse er undergivet klageadgang.

 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.