Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger i Bagergade 28 - 30

Baggrund

Byrådet vedtog den 30. oktober 2018, at udbyde Bagergade 28-30 til boligformål.

Efter forhandling, besluttede Byrådet den 25. juni 2019 at udpege projektet ”En fynsk frugthave på terrasser”, som vinder. Projektet indeholder bevaring af den eksisterende bygning i Bagergade, som omdannes til boliger, hvor alle etager udnyttes.

Ny bebyggelse opføres som to etageejendomme på op til 5 etager i den nordlige ende af grunden. Antallet af boliger bliver herefter op til 36 i alt på grunden.

Planerne indeholder bestemmelser for ombygning af den eksisterende bygning i Bagergade, hvor der gives mulighed for etablering af portgennemgang til Bagergade. Bygningerne kan ombygges til ca. 18 boliger.

Den nye bebyggelse skal placeres i den nordlige ende af grunden indenfor to byggefelter, der er placeret, så der er mulighed for at gå gennem bebyggelsen ind på det fælles friareal – frugthaven.

Byggefelterne fastlægger de ydre rammer for bygningernes placering, og der er mulighed for indenfor byggefelterne at skabe lidt variation af placeringen i forhold til blandt andet tilpasning til terræn.

Det samlede antal boliger på grunden, omdannelse og nybyggeri, skal ses i sammenhæng med kravene til p-pladser og friarealkravene (herunder projektets frugthave), som er med til at sætte en øvre grænse for, hvor mange boliger grunden kan rumme.

Bebyggelsen skal opføres i farvede mursten, der er tilpasset de eksisterende bygningers udtryk. Derudover kan der tilføjes nye materialer, der understreger den nye arkitektur.

Planerne indeholder ligeledes bestemmelser om adgangsveje og parkering og der er stiforbindelser fra henholdsvis Bagergade og Skolegade.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden www.naevneneshus.dk, hvor der også er en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Du kan klage over afgørelser, der er truffet ud fra lov om planlægning, jf. lovens § 58. Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.  

 

Hvad kan du klage over?

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler.

 

Det er Planklagenævnet, der vurderer, om den konkrete afgørelse er undergivet klageadgang.

 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.