Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.17

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.17

Byrådet har den 27. august 2019 besluttet, at vedtage forslag til kommuneplantillæg 2017.17, for udvidelse af landsbyafgrænsningen for Gl. Nyby på Tåsinge.

 

Baggrund for kommuneplantillæg:

Landsbyafgrænsningen ønskes udvidet for at give mulighed for at opføre et énfamilieshus.

Kommuneplantillægget udvider landsbyafgrænsningen, som forudsætning for, at grundejer kan søge en ny landzonetilladelse til opførelse af et énfamilieshus.

 

Den omtalte grund ligger i naturlig forlængelse af landsbyen Gl. Nyby, og det fremgår af historiske kort, at der tidligere har været bebyggelse på stedet. Udvidelsen følger princippet for resten af landsbyafgrænsningen i Gl. Nyby, som koncentrerer huse og bebyggelse langs med vejen. Udvidelsen følger den eksisterende landsbybebyggelse, og skaber således en naturlig afrunding af landsbyen. Landsbyafgrænsningen fungerer som grundlag for byrådets administration af planlovens bestemmelser om landzone, og bruges til at fastsætte afgrænsningen mellem by og land.

 

Forslag til kommuneplantillæg 2017.17 har været i offentlig høring i 8 uger fra 26.marts - 31. maj 2019. 

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

 

På hjemmesiden www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside på www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Du kan klage over afgørelser, der er truffet ud fra lov om planlægning, jf. lovens § 58. Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.  

 

Hvad kan du klage over?

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler.

 

Det er Planklagenævnet, der vurderer, om den konkrete afgørelse er undergivet klageadgang.

 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 

Kontakt

Zacharias Baden, Byplanlægger

tlf. 30175064

zacharias.baden@svendborg.dk