Dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Svendborg Kommune har meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 22-ar, Egense By, Egense             

Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Miljø-og Fødevareklagenævnet behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 07.01.2020. 

Klagefrist til og med d. 04.02.2020