Den Blå Kant - ved Havnepladsen, Frederiksbroen og Udrustningskajen

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 654 – Første etape  

 • Besluttet af Svendborg Byråd den 29. oktober 2019  
 • Offentliggjort den 31. oktober 2019
 • Høringsfrist den 2. januar 2020
 • Borgermøde den 16. dec. 2019

Planforslaget kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk 

Alternativt ved henvendelse til

 • Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg
 • Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Offentlig høring

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

Høringssvarene skal modtages senest 2. januar 2020. Alle indkomne svar indgår i Byrådets endelige behandling af planen. 

Borgermøde

Der holdes et fælles borgermøde vedrørende planlægningen for Den Blå Kant, SIMAC og Nordre Kaj d. 16. december 2019 kl. 19.00 til ca. 20.30.

Mødet holdes i Byrådssalen på Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 2. sal.    

Baggrund for planlægningen 

Forslaget til lokalplanen tager udgangspunkt i vinderforslaget for den Den Blå Kant og omfatter første etape af anlægsprojektet samt et havnebad.

Forslag til lokalplan  

Lokalplanen har til formål at sikre, at

 • At der skabes en tydelig forbindelse mellem bymidten og havnen,
 • At omdannelsen af byrummene sker, så der opnås en helhedsvirkning i området i form af sammenhængende byrum, der indbyder til ophold og understøtter et aktivt byliv.
 • At omdannelsen prioriterer bedre forbindelser i området og tydeliggør hvor fodgængere kan færdes i området.
 • At kulturhistoriske elementer som jernbanespor, granitpullerter og mursøjler fra det historiske værft bevares i området og understøttes af materialer og belægninger.
 • At det åbne kajareal bevares, så der kun gives mulighed for opførelse af mindre bygninger.

Lokalplanen giver mulighed for, at der på sigt kan etableres et havnebad ved Udrustningskajen på Frederiksø og en fodgængerbro på sydsiden af Frederiksbroen.

Lokalplanen omfatter udelukkende udearealer, hvor det kun er muligt at opføre anlæg og mindre bygninger til understøtning af kajarealernes funktioner og aktiviteter. F.eks. anlæg til leg og bevægelse og ophold, samt små bygninger til omklædning, opbevaring af udstyr, iskagebod m.v.

Lokalplanen er endvidere med til at sikre en sammenhængende planlægning mellem omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade som ligeledes skal sikre en forbindelse mellem bymidte og havn.

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet fire uger fra offentliggørelsen.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus.  

Retsvirkninger af lokalplanforslag

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Heidi Hauschild på telefon 3017 5059.