Den Blå Kant og område til uddannelse, boliger og erhverv ved Nordre Kaj

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2017.20.

 • Besluttet af Svendborg Byråd den 29. oktober 2019  
 • Offentliggjort den 31. oktober 2019
 • Høringsfrist den 2. januar 2020
 • Borgermøde den 16. dec. 2019

Planforslaget kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk 

Alternativt ved henvendelse til: 

 • Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg
 • Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg  

Offentlig høring

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

Høringssvarene skal modtages senest 2. januar 2020. Alle indkomne svar indgår i Byrådets endelige behandling af planen. 

Borgermøde

Der holdes et fælles borgermøde vedrørende planlægningen for Den Blå Kant, SIMAC og Nordre Kaj d. 16. december 2019 kl. 19.00 til ca. 20.30.

Mødet holdes i Byrådssalen på Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 2. sal.    

Baggrund med planlægningen 

Udarbejdelse af forslag til tillæg til kommuneplanen er igangsat på baggrund af planlægning for henholdsvis SIMAC og Nordre Kaj, samt Den Blå Kant.

Kommuneplantillægget er udarbejdet som et samlet tillæg, der omfatter hele kommuneplanrammen for Den Blå Kant, som strækker sig fra den runde lystbådehavn til Østre Kaj, samt arealerne til uddannelse, blandet bolig og erhverv ved Nordre Kaj og Nyborgvej.

Kommuneplantillæggets afgrænsning skal sikre en sammenhængende planlægning for hele Den Blå Kant og de områder, der griber ind i rammen for denne planlægning.

Med dette kommuneplantillæg udvides rammen for Den Blå Kant ved Havnepladsen, Frederiksbroen og Udrustningskajen på Frederiksø. Derudover omfatter kommuneplantillægget søterritorium ved udrustningskajen og Frederiksbroen.

Den Blå Kant indskrænkes ved Nordre Kaj, hvor det nye SIMAC skal placeres.

Forslag til kommuneplantillæg 2017.20.   

 • Kommuneplantillægget skal muliggøre etablering af følgende anvendelser indenfor planområdet:
 • Offentlige byrum, herunder havnepromenade, havnepark og havnebad
 • Uddannelsesinstitution
 • Erhverv
 • Boliger
 • Tekniske anlæg i form af parkeringshuse
 • Åbning af rørlagt vandløb, Kobberbækken

I rammen for Den Blå Kant er udgangspunktet, at områderne så vidt muligt skal friholdes for bebyggelse. Dog kan der i nødvendigt omfang opføres de for arealernes anvendelse fornødne bygninger og anlæg – eksempelvis bygninger til omklædning, opbevaring, servering, sauna, legeredskaber og lignende. På sigt skal der planlægges for en pumpestation i området, hvor Jessens Mole og Nordre Kaj mødes.

Kommuneplantillægget omfatter søterritorium med mulighed for havnebad med varierede bademuligheder, samt udvidelse af Frederiksbro med fodgængerbro.

I rammerne for området omkring Nordre Kaj og godsbanearealerne gives mulighed for opførelse af op til 51.000 etagemeter fordelt på uddannelse, boliger, erhverv og parkeringshuse, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent for området som helhed på 130%. Den maksimale højdekote fastsættes til 28.0.

Kommuneplantillægget griber ind i tre kulturmiljøer på Svendborg Havn. Tillægget ændrer generelt ikke på de bærende bevaringsværdier, dog reduceres bredden af Nordre Kaj fra 25 til 12 m.

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet fire uger fra offentliggørelsen.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus

Retsvirkninger af planforslag

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Ovenstående oplyses i henhold til planlovens § 12 stk. 2 og 3. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Bitten Jakobsen på telefon 2499 5717.