Landzonetilladelse til ny udhusbygning Bøsørevej 73, 5874 Hesselager

Svendborg kommune har meddelt landzonetilladelse til nedrivning af 150 m2 udhus og opførelse af et 180 m2 stort udhus med tilnærmelsesvis samme placering matr. nr. 4b Boholt By, Hesselager.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Byg, Plan og Erhverv, tlf. 62 23 33 33.

Afgørelser efter planloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den sag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter:

Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 18. februar 2015

Klagefrist til og med d. 18. marts 2015.