Landzonetilladelse til lovliggørelse af udvidelse af carport Humlevænget 1 (5771)

Svendborg kommune har meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af opført udvidelse af carport på matr. nr. 43ae Stenstrup By, Stenstrup Humlevænget 1 (5771).

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Byg, Plan og Erhverv på tlf. 6223 3333.

Afgørelser efter planloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 30. juli 2015

Klagefrist til og med d. 27. august 2015