Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje til solcelleanlæg på terræn Stenoddenvej 31, Tåsinge

Svendborg kommune har meddelt landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje til etablering af mindre solcelleanlæg på terræn på Stenoddenvej 31, 5700  Svendborg, matr. nr. 16a Vemmenæs By, Bjerreby

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Byg, Plan og Erhverv på tlf. 6223 3333.

Afgørelser efter planloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 1. december 2015.

Klagefrist til og med d. 29. december 2015