Drejø Brovej 14A. Landzonetilladelse til opførelse af kulturbygning

Svendborg kommune har meddelt landzonetilladelse til  opførelse af kulturbygning Drejø Brovej 14A, matr.nr. 2h drejø, Svendborg Jorder.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Byg, Plan og Erhverv på tlf. 6223 3333.

Afgørelser efter planloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 14. oktober 2015

Klagefrist til og med d. 11. november 2015