Brændeskovvej 5 (5700) Landzonetilladelse til ny beboelse

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af beboelse på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 17v Tved By, Tved.

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 13-02-2020

Klagefrist til og med d. 12-03-2020