Tørvemosevej 19 (5700) Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus

Tørvemosevej 19 (5700) Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 49 Lundby By, Landet.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 04.03.2019. 

Klagefrist til og med d. 01.04.2019.