Planlægning for boliger ved Egenappevej i Svendborg

Planlægning for boliger ved Egenappevej i Svendborg

Høring af lokalplanforslag 636 for et boligområde ved Egenappevej, Svendborg

Udvalget for Teknik og Erhverv har på byrådets vegne, den 7. marts 2019, (efter lov om planlægning) vedtaget at offentliggøre ovennævnte forslag.

Høringsperioden løber fra den 11. marts til den 8. april 2019.

Borgermøde

Der afholdes et borgermøde om planen onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.15 – 18.15 på Svendborg Rådhus, i Byrådssalen, Ramsherred 5, indgang C, 2. sal, 5700 Svendborg.

Kort om lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke og opføre op til 30 fritliggende énbolighuse som en naturlig forlængelse af de tilgrænsende boligområder.

For at sikre områdets landskabelige værdier og spredningskorridorer for dyrelivet bevares de levende hegn i en vis udstrækning ligesom nærmere angivne egetræer.

Boligerne kan opføres i op til to etager på grundstørrelser mellem 700 og 1399 m². I områdets sikres opholdsarealer og stiforbindelse fra Egenappevej til de kommunale rekreative arealer syd for lokalplanområdet.

Den nye boligvej i området navngives Agernvænget.

Miljøvurdering af planer

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Svendborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Afgørelsen med klagevejledning findes som bilag nederst på siden.

Her kan du se lokalplanforslag 636:

  • Bilag nederst på siden
  • Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg
  • www.plansystem.dk

Bemærkninger til lokalplanforslaget

Du kan sende dine bemærkninger via e-mail til plan@svendborg.dk eller pr. brev til Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg. Husk at mærke din henvendelse ”Bemærkninger til lokalplan 636”.

Vi skal modtage dine bemærkninger senest den 8. april 2019.