Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et område ved Lerchesvej, Svendborg.

Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et område ved Lerchesvej, Svendborg.

Byrådet har d. 29. januar 2019 vedtaget kommuneplantillæg 2017.11 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Ørkildsgade og lokalplan 584 for et centerområde ved Lerchesvej, Svendborg.

 

Formålet med planerne er at give mulighed for, at området kan indrettes med boliger, dagligvarebutik og kontorerhverv.

 

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i perioden 22. august til 19. september 2018.

 

Under den offentlige høring blev der modtaget i alt tre høringssvar.

I ét af høringssvarene blev der stillet spørgsmål ved, om skyggediagrammerne udarbejdet af bygherres rådgiver er retvisende. I høringssvaret er der indsendt alternative skyggediagrammer, der viser skygger på de eksisterende boligejendomme i Ørkildsgade i et større omfang end de diagrammer, der har været en del af baggrundsmaterialet for lokalplanforslaget.

 

Der blev derfor afholdt en supplerende nabohøring fra d. 21. november til d. 5. december 2018.

 

Under den supplerende nabohøring blev der modtaget ét høringssvar.

 

Høringssvarene er blevet behandlet i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, og nogle af indsigelserne har resulteret i ændringer til lokalplanen. Vi har vurderet, at ændringerne ikke er så væsentlige, at det kræver fornyet høring i henhold til Lov om Planlægning.

 

Planerne kan ses på www.plansystem.dk fra d. 7. februar 2019, hvor de vedtagne planer offentliggøres på Svendborg Kommunes hjemmeside under ”Høringer og afgørelser”: https://www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgoerelser

 

Varige retsvirkninger
Fra den 7. februar 2019, hvor den endeligt vedtagne lokalplan er annonceret, må der ikke handles (retligt eller faktisk) i strid med lokalplanens bestemmelser, uden der er meddelt en dispensation.

Ejendomme, der er omfattet af planen, må ifølge planlovens § 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.

Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens § 13.

Byrådet kan, ifølge planlovens § 19 og § 20, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over retlige spørgsmål.  Du kan klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter planen er annonceret. Du klager via Klageportalen, som du finder et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800, hvis blot en af klagerne er en virksomhed eller en organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodningen sendes til: Svendborg Kommune, Miljø, Erhverv og Teknik, Frederiksø 4, 5700 Svendborg.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.