Svendborg trafikterminal

Ordinær generalforsamling vedrørende Svendborg Vejbelysning A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning A/S den 18. maj 2016 kl. 14.00 hos Vand & Affald, Ryttermarken 21, Svendborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godken-delse.
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.


Med venlig hilsen

Kjeld Bussborg Johansen
direktør