Vandindvinding

Tiselholtvej 21, 5882 Vejstrup - Tilladelse til vandindvinding

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af vandindvindingstilladelsen tilknyttet frilandsgartneri på Tiselholtvej 21, 5882 Vejstrup. Vandindvindingen hæves fra 3.000 til 18.000 m3 årligt grundet øget vandingsbehov. Vandindvindingens formål er drypvanding, vask af frugt og husholdning. Tilladelsen gives for en tidsbegrænset periode på 15 år med udløb februar 2030.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet frem til og med den 18. februar 2015, jf. klagevejledning i tilladelsen.

Der er samtidig med tilladelsen meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektet.