Afgørelse ¨Fåborgvej 132

Tillæg til miljøgodkendelsen til kvægproduktionen på Fåborgvej 132, 5762 V. Skerninge

Baggrunden for ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen er et ønske om at bygge en plansilo til opbevaring af ensilage parallelt med de eksisterende (mod vest), samt at forlænge ungdyrstalden (mod øst). Desuden er der mindre ændringer i udspredningsarealerne, og dermed ønsker ansøger at udsprede en større andel husdyrgødning på egne ejede og forpagtede arealer.

 

Det samlede antal dyreenheder og sammensætning af dyr ændres fra 497,2 DE til 571,5 DE. Den eksisterende malkekvægsbesætning udvides fra 250 malkekøer med opdræt til 300 malkekøer med opdræt. Alle af tung race.

 

Der gives dispensation til afstandskrav til naboskel og fælles vej, så tilbygningen til ungdyrstalden på placeres hhv. 12 m fra skel og 5 m fra fælles vej.

 

Det vurderes, at ændringen ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet, med de stillede vilkår.

 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 76 i  Husdyrgodkendelsesloven. En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til:kulturogplan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelse af godkendelsen. Klagefristen er den 16. januar 2015. Svendborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, og underretter samtidig den godkendelsen er meddelt til.