Svendborg Kommunes vandhandleplan - 2015

Svendborg Kommunes Byråd vedtog den 27. oktober 2015 ”Svendborg Kommunes vandhandleplan – 2015”. Vandhandleplanen, der kan ses ved at klikke her offentliggøres hermed.

Indsatserne i de kommunale vandhandleplaner skal forbedre den miljømæssige tilstand i kommunens søer, vandløb, havområder og grundvand. De statslige vandplaner har sat rammerne for de kommunale vandhandleplaner, det vil sige, at de beskriver, hvordan kommunerne vil føre de statslige vandplaner ud i livet. Du kan læse om de statslige vandplaner ved at klikke her.

Forslag til Svendborg Kommunes Vandhandleplan - 2015 har været offentligt fremlagt fra den 31. marts og frem til den 26. maj 2015. Byrådet vedtog på sit møde den 27. oktober 2015 planforslaget endeligt.

 

Klagevejledning til Svendborg Kommunes Vandhandleplan - 2015

I henhold til miljømålslovens § 53 pkt. 3 kan den kommunale handleplan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.

Der skal klages digitalt via Klageportalen senest den 26. november 2015. Der er adgang til Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage har ikke opsættende virkning jf. miljømålslovens § 57.

Følgende er klageberettede: Miljøministeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø samt landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Ved indbringelse af klage opkræver Natur- og Miljøklagenævnet et gebyr på 500 kroner, inden sagen behandles. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

 

Lovgrundlag og hjemmel

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, som er udarbejdet i medfør af § 31a stk. 3 i miljømålsloven. Et forslag til kommunal vandhandleplan vil ikke kunne vedtages, hvis andre berørte kommunalbestyrelser eller staten har gjort indsigelse mod handleplanen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed.

Når den endelige handleplan er vedtaget, kan den påklages i forhold til det formelle indhold og processen. Mål og indsatser kan ikke påklages, da det er fastlagt i den statslige vandplan.

 

Miljøvurdering

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Eftersom vandhandleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan set i forhold til den statslige vandplan. Derfor skal handleplanen for Svendborg Kommune ikke miljøvurderes. Det fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer.