Vandløb

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt i Spangebækken

Svendborg Kommune sender hermed et vandløbsrestaureringsprojekt i Spangebækken, Vester Skerninge i 8 ugers offentlig høring.

Restaureringsprojektet gennemføres for at forbedre gyde- og opvækstmuligheder for ørred i Spangebækken, samtidig med at afvandingsinteresserne forbedres for jordbruget. Projektet omhandler en delstrækning af Spangebækken fra Sterrebyvej og ca. 1,3 km nedstrøms.

Projektet omhandler sænkning af vandløbsbunden på en strækning over ca. 780 m, omlægning a en rørbro, etablering af 2 sandfang samt udlægning af gydegrus og skjulesten for ørreder.

Nærmere detaljer og oplysninger om projektet fremgår af vedlagte projektrapport og bilag.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf: 62 23 34 22 eller anne.j@svendborg.dk

Bemærkninger til projektet skal fremsendes skriftligt til Natur og klima Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller til kulturogplan@svendborg.dk, og skal være kommunen i hænde senest 20. marts 2015.