Afgørelse

Afgørelse- vandløbsrestaurering i Spangebækken

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til vandløbsrestaurering i det offentlige vandløb Spangebækken ved Vester Skerninge .

Vandløbsrestaureringen kræver en tilladelse efter § 37 i vandløbsloven.

Der er samtidig efter planloven truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt og dermed ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet (VVM).

Der er truffet afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven, om dispensation til gennemførelse af projektet i Spangebækken som er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen samt vedlagte bilag.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3422.

Klager vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest tirsdag den 4. august 2015.