husdyr - anmeldelordning - afgørelse

Afgørelse om etablering af plansilo, malkecenter og halmlade på ejendommen Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg

Svendborg Kommune har efter anmeldeordningens §27 og 28 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug truffet afgørelse om, at etablering af en plansilo, et malkecenter og en halmlade på ejendommen Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg ikke kræver miljøgodkendelse efter husdyrlovens §12.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse skal dette ske senest onsdag den 27. maj 2015.

Du kan klage digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via deres Klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.