Lundbyvej 43A (5700) - Landzonetilladelse.

Lundbyvej 43A (5700) - Landzonetilladelse.

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 15-c, Lundby By, Landet.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 10.01.2019 

Klagefrist til og med d. 07.02.2019