Landzonetilladelse til to vandhuller på Skarø

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af to vandhuller på Skarø, nærmere bestemt matrikelnumrene 11f og 11h, Skarø, Svendborg Jorder. Vandhullerne er tiltænkt klokkefrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse og strandtudse.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Mogens Lind Jørgensen, Natur og Klima, tlf. 30 17 54 34.

Afgørelsen efter planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes til keu@svendborg.dk. Vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden

Dokumenter:

Se afgørelsen nedenfor

Offentliggjort den 16. december 2014

Klagefrist til og med den 13. januar 2015